ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bitterness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bitterness, -bitterness-

*bitterness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bitterness (n.) ความขมขื่น See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bitterness (n.) ความเคียดแค้น See also: ความโกรธแค้น, ความแค้น Syn. hatred, resentment
English-Thai: Nontri Dictionary
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขม (n.) bitterness Ops. ความหวาน
หมกไหม้ (v.) be weighed down with anxiety or bitterness See also: be burning with anxiety or bitterness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้?
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต
You remember that day in the bitterness Templeก้อตอนที่เจ้านินทาข้ากับพระที่วัดไผ่ทองนั่นยังไงล่ะ
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์!
You are consumed by bitterness, Morgana.เจ้าถูกครอบงำจากความขมขื่น มอร์กานา
"His bitterness consumes him.ความขนขื่นมันกำลังครอบงำเขา
They watched her, as they watch everyone, always hoping the living could learn to put aside rage and sorrow, bitterness and regret.พวกเขามองเธอ แบบเดียวกับที่มองคนอื่นๆ หวังว่า การอยู่ที่นี่จะช่วยสอน ให้ตัดความเดือดดาล และเศร้าโศก
Bitterness. Yuck.กรดรสอ่อนสารให้ความฝาดในพืช แย่มาก
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว

*bitterness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦味[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, 苦味] bitter taste; bitterness

*bitterness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P)
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret
悲痛[ひつう, hitsuu] (adj-na,n,adj-no) bitterness; pathos; (P)
甘苦[かんく, kanku] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
甘酸[かんさん, kansan] (n) sweetness and bitterness; joys and sorrows
苦さ[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste
苦味(P);苦み[にがみ(P);くみ, nigami (P); kumi] (n,adj-no) bitterness; bitter taste; (P)
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P)
苦痛[くつう, kutsuu] (adj-na,n,adj-no) pain; agony; bitterness; (P)
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink)

*bitterness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็ญ[n.] (khen) EN: bitterness ; suffering ; misery ; hardship ; distress FR: pauvreté [f] ; détresse [f] ; souffrance [f]
ความขม[n.] (khwām khom) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f]
ความขมขื่น[n.] (khwām khomk) EN: bitterness FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
กลืนความขมขื่น[v. exp.] (kleūn khwām) EN: swallow one's bitterness FR: avaler son amertume ; ravaler son amertume
หมกไหม้[adj.] (mokmai) EN: weighed down with anxiety ; burning with bitterness ; tormented FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

*bitterness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wermutstropfen {m}drop of bitterness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bitterness*
Back to top