ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bind-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bind, *bind*,

-bind- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them."หนึ่งวงอยู่เหนือทุกวง หนึ่งวงค้นหาทุกวง หนึ่งวงรวบรวมทุกวง
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you,and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี?
You're willing to cut out your heart and bind yourself to the Dutchman...เจ้าก็ต้องทำงานนะ แจ็ค
It took nine pirate lords to bind you, Calypso.พวกเขาต้องการทั้งเก้าจอมโจรสลัด เพื่อขังเจ้าเอาไว้, คาลิปโซ่
I showed them how to bind her. She could not be trusted.ข้าสอนวิธีให้พวกเขาขังเธอ, นางไว้ใจไม่ได้
Aye. The original plan was to use nine pieces of eight to bind Calypso.ใช่เดิมคือใช้เหรียญแปดเรียวทั้งเก้า ขังคาลิปโซ่
But I know I got myself into this bind and I'm aware of how serious it is.เหรอครับ แต่ผมรู้ตัวว่าก่อเรื่องเดือดร้อน.. รู้ว่ามันร้ายแรงแค่ไหน
Press hard enough and you'll release the arm and the leg restraints that bind you.ถ้าดันไป แรงพอ แขนแกจะหลุดออกมาได้ และไปแก้ที่ขา แกได้
Nazca Indians used to bind their infants' heads with rope to elongate the skull like that.อินเดียนแดงเผ่านาซกา รัดเชือกที่หัวทารกแรกเกิด ทำให้กระโหลกยื่นมาอย่างนี้
IT LIKE HE COULDN'T DECIDE HOW TO BIND HER.เหมือนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมัดเธอแบบไหน
With this garland I do tie a knot, and by doing so bind your hands and your hearts for all eternity.ด้วยพวกมาลานี้ข้าจะร้อยเป็นปมให้แน่น และจะนำไปคล้องมือและใจของท่าน ไปชั่วนิรันดร

-bind- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎn, ㄨㄢˇ, 绾 / 綰] bind up; string together
[bǎng, ㄅㄤˇ, 绑 / 綁] to tie; bind or fasten together; to kidnap
[gū, ㄍㄨ, 箍] hoop; bind with hoops
包扎[bāo zā, ㄅㄠ ㄗㄚ, 包扎] wrap up; bind up; pack
包裹[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, 包裹] wrap up; bind up; bundle; package

-bind- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルバインド[, daburubaindo] (n) double bind
バインド[, baindo] (n) bind
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood
綴じ合わせる;綴じ合せる[とじあわせる, tojiawaseru] (v1) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to tape together; to stitch together
綴り合わせる[つづりあわせる, tsuduriawaseru] (v1) to bind together
綴る[つづる, tsuduru] (v5r,vt) (1) to spell; (2) to compose; to frame; to write; (3) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to stitch together; to patch
緊縛[きんばく, kinbaku] (n,vs) (1) bind tightly; (2) (sexual) bondage
縛り込む[しばりこむ, shibarikomu] (v5m) to bind together
閉塞感[へいそくかん, heisokukan] (n) locked up feeling; cooped up feeling; feeling of entrapment; (feeling of hopelessness); being in a bind
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バインド[ばいんど, baindo] BIND
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address)

-bind- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันกวด[v.] (bankūat) EN: tie up ; bind FR:
เชิงกอบ[v.] (choēngkøp) EN: tie up ; bind FR:
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จรึง[v.] (jareung) EN: bind FR:
เก็บเล่ม[v.] (keplem) EN: bind ; put in book form FR: relier
เข้าปก[v.] (khaopok) EN: bind FR:
เข้าปกหนังสือ[v. exp.] (khaopok nan) EN: bind a book FR: relier un livre
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind FR: attacher
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; gird ; bind ; tie ; belt ; fasten ; wear FR: ceindre ; nouer ; ceinturer ; entourer ; boucler
คาดเชือก[v.] (khātcheūak) EN: bind the fists with cord FR:
กล้ำ[v.] (klam) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together FR: combiner
กระพัด[v.] (kraphat) EN: tie ; bind FR:
กรึง[v.] (kreung) EN: bind FR:
กุ๊น[n.] (kun) EN: edge ; hem ; bind FR:
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie up ; bundle ; fasten ; wrap ; tie in bunches FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มัดตราสัง[v.] (mattrāsang) EN: bind a body FR:
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พันธ์[v.] (phan) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
พันธะ[v.] (phantha) EN: bind ; tie ; fasten ; unite FR: attacher
ผูก[v.] (phūk) EN: tie ; fasten ; bind ; knot ; affix FR: attacher ; nouer ; lier ; ligoter ; amarrer
ผูกมัดด้วยสัญญา[v. exp.] (phūkmat dūa) EN: bind by a contract FR:
ผูกมัดตัวเอง[v.] (phūkmat tūa) EN: bind oneself ; commit oneself FR:
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
ร้อยรัด[v.] (røirat) EN: bind ; fasten FR: attacher ; lier
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ตราสัง[v.] (trāsang) EN: bind a body ; shroud FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
เย็บ[v.] (yep) EN: sew ; stitch ; bind up ; pin FR: coudre ; recoudre ; relier
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier
เย็บเล่มหนังสือ[v. exp.] (yeplem nang) EN: bind a book FR: relier un livre
โยง[v.] (yōng) EN: tie ; string ; bind FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bind-
Back to top