ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-billionaire-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น billionaire, *billionaire*,

-billionaire- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you are a billionaire would it be okay just to be a half a billionaire?ถ้าคุณเป็นอภิมหาเศรษฐี จะเป็นไรไหมถ้ามีเงินแค่ครึ่งเดียวที่มีอยู่?
He's hit the big time because a new Russian billionaire desires Lenny's property contacts.เขาได้งานใหญ่ เพราะมีมหาเศรษฐีพันล้านชาวรัสเซีย ต้องการเส้นสายของเลนนี่
A German billionaire who has fallen on hard times, and needs to sell something fast.เศรษฐีพันล้านชาวเยอรมัน ที่กำลังอยู่ในช่วงลำบาก, และจำเป็นต้องขาย อะไรบางอย่างอย่างรวดเร็ว.
So I'm probably delivering you to some billionaire playboy... who purchased you off the Internet...งั้นฉันอาจจะหลอกขายเธอให้เสี่ย ..ผ่านทางอิเตอร์เน็ตก็ได้นะ
You'd have to be Bill Gates or Rupert Murdoch or some Russian billionaire or something.นายต้องเป็น บิลเกทส์ ไม่ก็รูเพิร์ท เมอร์ดอทช์ ไม่งั้นก็พวกเศรษฐีรัซเซีย
Then i realized i'm a 17-Year-Old billionaire with tremendous stamina.ในตอนนั้นฉันรู้ว่าฉันอายุ 17 \ เป็นเศรษฐี กับความทรหดที่เจอมา
Your cover will be that of a billionaire industrialist.ฉากหน้าคือมหาเศรษฐีเจ้าของโรงงาน
# For when I'm a billionaire #เมื่อผมเป็นมหาเศรษฐี
# For when I'm a billionaire #ก็สำรับ เศรษฐีอย่างฉัน
# When I'm a billionaire #เมื่อไรที่ฉันเป็นเศรษฐี
# Sing it! # # When I'm a billionaire #ร้องมันออกมา เมื่อฉันเป็นเศรษฐี
Well, last I checked, the only thing Serena wanted from you was to make some billionaire jealous.แต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันเช็คดู สิ่งเดียวที่เซรีน่าต้องการจากคุณ ทำให้เศรษฐีบางคนอิจฉา

-billionaire- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway

-billionaire- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビリオネア[, birionea] (n) billionaire
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire
千万長者[せんばんちょうじゃ, senbanchouja] (n) multimillionaire; billionaire

-billionaire- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนที่คนที่รวยมาก ๆ ; คนทคนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rū) EN: billionaire FR: milliardaire [m]
เศรษฐีพันล้าน[n. exp.] (sētthī phan) EN: billionaire FR: milliardaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -billionaire-
Back to top