ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bereave-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bereave, *bereave*,

-bereave- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คร่า[v.] (khrā) EN: drag off ; drag away ; carry off by force ; take by force ; abduct ; bereave FR:
พราก[v.] (phrāk) EN: separate ; part ; bereave ; wean ; take away FR: se séparer ; quitter ; éloigner
ทำให้สูญเสีย[v. exp.] (thamhai sūn) EN: bereave ; deprive of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bereave-
Back to top