ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bereave*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bereave, -bereave-

*bereave* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bereave (vt.) ทำให้สูญเสีย See also: พลัดพราก
bereave of (phrv.) ทำให้สูญเสีย See also: ทำให้สูญสิ้น
bereaved (adj.) ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
bereavement (n.) การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท
English-Thai: HOPE Dictionary
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
English-Thai: Nontri Dictionary
bereave(vt) เสียไป,ทำให้สูญสิ้น,หมดไป,ปลิดชีพ
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่า (v.) bereave See also: carry off Syn. ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After everyone returned to the dead, I stayed on to investigate their bereaved families.หลังจากที่ทุกๆอย่างกลับสู่ปกติ ฉันอยู่สืบสวนเพื่อดูท่าทีของคนในครอบครัว
Hi. I'm your bereavement liaison, Linda.สวัสดี ฉันเป็นคนจัดการเรื่องศพ
All of us in this bereavement group could tell you similar stories.พวกเราในกลุ่มผู้สูญเสียญาตินี่ ทุกคนสามารถเล่าเรื่องคล้ายๆ กันนี้ให้คุณฟังได้
Boy, you're really milking this bereavement thing, aren't you?เพื่อน นายนี่กำลังรีดการสูญเสียนี่จริงๆใช่มั้ย?
You of all people should know, this is bereavement 101.จากคนทั้งหมด โดยเฉพาะนายน่าจะรู้ว่านี่คือวิชาการสูญเสียคนรัก 101
Creeping up on a bereaved man at a murder scene is not very bright.พวกเราทุกคนเสียใจอย่างมาก กับการตายของเอ็มม่า
A malpractice in her past, a bereaved relative of a patient she lost, or as always, someone in her personal life.การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในอดีต ญาติพี่น้องของคนไข้ที่ตาย หรืออย่างเดิมๆ ใครบางคนจากชีวิตส่วนตัวของเธอ
You're on bereavement leave, starting now.นายจะได้พักเพราะเพิ่งสูญเสียญาติไป \ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้
Uh, there's a thing called bereavement hallucinations.มันมีอาการที่เรียกว่า ภาพหลอนจากการสูญเสียคนที่เรารัก
I'm comforting the bereaved.ฉันก็กำลังช่วยให้ญาติผู้ตายสบายใจขึ้นเท่านั้นเอง
And now you have an employee who tries to run over a single mother... only to be shot in the head by the same cop you previously bereaved.บางทีมันไม่ใช่อย่างที่เธอต้องการ ในชีวิต คุณรู้ไหม ? มีใครอีกไหมที่เธอติดต่อด้วย ที่ไนท์ฟาวเวอร์
Uh, the man from Sunfare said that was a sign of bereavement?คนจากซันแฟร์ บอกว่านั่นเป็นอาการ แสดงความกล้าหาญครับ

*bereave* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, 喪偶 / 丧偶] bereaved of one's spouse (literary)
哀失[āi shī, ㄞ ㄕ, 哀失] bereavement

*bereave* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀痛[あいつう, aitsuu] (n,vs) sorrowing with the bereaved
死別[しべつ, shibetsu] (n,vs) bereavement
遺家族[いかぞく, ikazoku] (n) bereaved family
遺族[いぞく, izoku] (n) bereaved family; (P)
遺族補償[いぞくほしょう, izokuhoshou] (n) compensation to the bereaved family

*bereave* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved FR: orphelin ; abandonné
คร่า[v.] (khrā) EN: drag off ; drag away ; carry off by force ; take by force ; abduct ; bereave FR:
พราก[v.] (phrāk) EN: separate ; part ; bereave ; wean ; take away FR: se séparer ; quitter ; éloigner
ทำให้สูญเสีย[v. exp.] (thamhai sūn) EN: bereave ; deprive of FR:

*bereave* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinterbliebenen {pl}the bereaved

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bereave*
Back to top