ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bawl-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bawl, *bawl*,

-bawl- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first period, and I'm ready to bawl my eyes out.นี่มันคาบแรก และฉันก็พร้อมที่จะร้องไห้โฮ

-bawl- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl
喚き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out

-bawl- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
ด่าไฟแลบ[v. exp.] (dā fai laēp) EN: rail (at) ; bawl someone out FR:
เอะอะโวยวาย[v. exp.] (e-a wōiwāi) EN: be noisy ; bawl FR:
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl FR: hurler ; brailler ; beugler
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
ร้องเสียงดัง[v. exp.] (røng sīeng ) EN: bawl FR: brailler
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out FR:
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
แว้ด[v.] (waēt) EN: bawl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bawl-
Back to top