ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-batch-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น batch, *batch*,

-batch- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The big chemical companies send samples of toxic products to the camps, or they buy a batch of inmates to try them out on.บริษัทเคมีภัณฑ์ใหญ่ๆ ต่างก็ส่งตัวอย่างของพิษมาที่แคมป์ หรือไม่ก็กว้านซื้อนักโทษ เพื่อมาเป็นหนูลองยา
Run batch 505.เรียกรหัส ห้าศูนย์ห้า
The Shop requested that we resume... the original Batch 5 with Jobe.องค์กรได้สั่งให้เรา ใช้สารทดลองที่ห้ากับโจ๊บ
You may have tried to hide it... but I have witnessed what your new formulas, not Batch Five... have done to your human subject.นายพยายามเหลือเกิน ที่จะไม่ให้ใครรู้ แต่ฉันเห็นกับตาในสิ่งที่โจ๊บทำ ซึ่งไม่ได้เป็น ผลมาจากสารทดลองที่ห้า
With a batch of beautiful memoriesด้วยความทรงจำที่สวยงามนั้นแล้ว
My first batch of subjects arrived today and I have to admit that I'm very excited.งานชุดแรกของฉันน่าจะมาถึงวันนี้... ...ต้องยอมรับว่า น่าตื่นเต้นจริงๆ.
That cell is part of a batch purchased by the des plaines police department. I need a name,garcia.อย่าให้สัญญา ถ้าคุณรักษามันไม่ได้
It's impossible for this batch of inferior goods to fetch a price of 100 rubies...มันเป็นไปไม่ได้ที่ของคุณภาพแบบนี้ จะมีค่าถึงทับทิมหนึ่งร้อยเม็ด
Bart, you know, whenever my boys bake up a batch of frownies...บาร์ท เธอไม่รู้หรอกว่า เมื่อไหร่ที่ลูกๆ ของฉันหน้านิ่วคิ้วขมวด
Well, maybe it just so happens that I just recently cooked the best batch ever.อ้อ มันอาจจะเกิดขึ้นหยกๆ ฉันเพิ่งจะปรุงมันใหม่ๆสดๆนี้เอง ของดีเท่าที่เคยปรุงมาเลย
Test subject was injected with batch 38 at 0634 hours.ตัวอย่างทดลองถูกฉีดด้วยยาชุดที่ 38 ที่เวลา 0634 น.
Maybe there is a batch of toxic paint that he used up a few months ago.บางทีอาจมีจานสีที่เป็นพิษ\ ที่เค้าใช้เมื่อ 2-3เดือนที่แล้ว

-batch- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批处理[pī chù lǐ, ㄆㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 批处理 / 批處理] batch file
批号[pī hào, ㄆㄧ ㄏㄠˋ, 批号 / 批號] lot number; batch number

-batch- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインバッチ処理システム[オンラインバッチしょりシステム, onrainbacchi shori shisutemu] (n) {comp} online batch processing system
バッチ[, bacchi] (n) {comp} batch
バッチサイズ[, bacchisaizu] (n) batch size
バッチジョブ[, bacchijobu] (n) {comp} batch job
バッチファイル[, bacchifairu] (n) {comp} batch file
バッチプログラム[, bacchipuroguramu] (n) {comp} batch program
バッチ処理[バッチしょり, bacchi shori] (n) {comp} batch processing
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] (n) {comp} batch processing
遠隔バッチ処理[えんかくバッチしょり, enkaku bacchi shori] (n) {comp} remote batch processing
遠隔一括処理[えんかくいっかつしょり, enkakuikkatsushori] (n) {comp} remote batch processing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing
一括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application
遠隔バッチ入力[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry
遠隔バッチ処理[えんかくばっちしょり, enkakubacchishori] remote batch processing
遠隔一括処理[えんかくいっかつしょり, enkakuikkatsushori] remote batch processing

-batch- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
การผลิตเป็นรุ่น[n. exp.] (kān phalit ) EN: batch production FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
รุ่น[n.] (run) EN: model ; version ; class ; batch ; lot FR: modèle [m] ; type [m] ; version [f]
รุ่น[n.] (run) EN: batch ; lot ; group ; crop ; shipment ; version FR: fournée [f] ; lot [m]

-batch- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stapelfernverarbeitung {f} [comp.]remote batch processing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -batch-
Back to top