ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bare, *bare*,

-bare- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา
With guns, with knives, with his bare hands.ด้วยปืนมีดด้วยมือเปล่า
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม
No matter how much you reject it, you'll bare your fangs anyway.ถึงจะต่อต้านมันแค่ไหน สุดท้ายก็ออกสันดานจนได้
My two bare babies!เด็กน้อยที่น่ารักของฉัน
Beating another man to death with your bare hands.ตีผู้ชายอีกคนหนึ่งไปสู่​​ความตายด้วยมือเปล่าของคุณ
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา...
The smell of dried blood.... ..dirty. bare footprints circling each other.พฤหัส คุณยืนอยู่ ตรงนี้พอดีเลย
Since the last century, we've known that Sirius has its own planetary system, but we are the first in all humanity to observe another planetary system with our bare eyes.ตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว เรารู้จักว่าซิริอุสนั้น มันมีระบบสุริยะของตัวมันเอง แต่เราเป็นกลุ่มแรกของมวลมนุษยชาติ
Like trying to catch smoke with your bare hands.. พยายามจะจับควัน... .
I hope y'all don't mind my bare feet.หวังว่าจะไม่ว่ากันที่ชั้นเท้าเปล่า

-bare- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 屼] bare hill
蓬头跣足[péng tóu xiǎn zú, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, 蓬头跣足 / 蓬頭跣足] matted hair and bare feet; unkempt
[zī, ㄗ, 龇 / 齜] projecting teeth; to bare one's teeth
呲牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 呲牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
龇牙咧嘴[zī yá liě zuǐ, ㄗ ㄧㄚˊ ㄌㄧㄝˇ ㄗㄨㄟˇ, 龇牙咧嘴 / 齜牙咧嘴] to grimace (in pain); to show one's teeth; to bare one's fangs
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity

-bare- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P)
むき出す;剥き出す[むきだす, mukidasu] (v5s,vt) to show; to bare (the teeth)
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist
もろ肌脱ぎ;諸肌脱ぎ[もろはだぬぎ, morohadanugi] (n) stripping to one's waist; being bare from the waist up
地べた[じべた, jibeta] (n) bare earth; ground
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P)
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching
禿げ山;禿山[はげやま, hageyama] (n) bald or denuded mountain; bare hill; treeless hill
糊口;餬口[ここう, kokou] (n) bare livelihood; subsistence
素っ裸;素裸[すっぱだか;すはだか(素裸), suppadaka ; suhadaka ( moto hadaka )] (n) (1) (See 真っ裸) nudity; (adj-na,adj-no) (2) stark naked; in one's bare skin; (3) penniless
赤肌;赤膚[あかはだ, akahada] (n) grazed skin; abraded skin; bare of trees
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
[はだか, hadaka] bare

-bare- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยมือเปล่า[adv.] (dūay meū pl) EN: with bare hands FR: à mains nues
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
โกร๋นเกร๋น[adj.] (krōnkrēn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald FR: clairsemé
โล่งเตียน[adj.] (lōng tīen) EN: clear ; bare FR:
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed ; full monty (inf.) FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
มือเปล่า[adj.] (meūplāo) EN: empty handed ; barehanded ; bare hands ; unarmed ; with bare fist FR: mains nues
หมัดลุ่น ๆ[n. exp.] (nat lun-lun) EN: with bare fist FR:
ปรมัตถ์[n.] (paramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
เปล่า[adj.] (plāo) EN: bare ; naked ; nude FR: nu ; sans rien
ปรมัตถ์[n.] (pøramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ว่างเปล่า[adj.] (wāngplāo) EN: vacant ; empty ; blank ; bare FR: vide ; libre ; vacant
แยกเขี้ยว[v.] (yaēkkhīo) EN: bare one's teeth ; show one's teeth FR: montrer les dents

-bare- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
splitternackt {adj}stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bare-
Back to top