ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-astray-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น astray, *astray*,

-astray- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I give you the chance to decide what is more important-- your eyes which have led you blindly astray or your body which has caused those around you endless suffering.35,780 ฉันจะให้โอกาสเธอ ตัดสินใจ อะไรที่สำคัญกว่า ตาที่ชักนำให้หลงผิด ตาที่มืดบอด
Even though he was just led astray by bad friends.Even though he was just led astray by bad friends.
I can't lead them astray much longer.ฉันเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขาได้ไม่นาน
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต
Gone astray is the bluebirdเจิ่นเป็นนกชนิดหนึ่ง
You lead one battalion astray and suddenly the entire War of 1812 goes to the Canadians.เธอนำทัพไปอย่างไร้จุดหมาย แล้วอยู่ดีๆ สงคราม ปี 1812 ก็เริ่มแล้ว ก็พวกนั้นต้องการอยู่แล้ว

-astray- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他の言に惑わされる[たのげんにまどわされる, tanogennimadowasareru] (exp,v1) to be led astray by others opinion
惑わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
聞くは一時の恥聞かぬは末代の恥[きくはいっときのはじきかぬはまつだいのはじ, kikuhaittokinohajikikanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better ask than go astray
踏み迷う[ふみまよう, fumimayou] (v5u,vi) to lose one's way; to go astray
身を誤る[みをあやまる, miwoayamaru] (exp,v5r) to err; to take the wrong path; to go astray

-astray- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีแตก[X] (dī taēk) EN: go astray ; take a tumble FR:
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงทาง[v. exp.] (long thāng) EN: lose one's way ; get lost ; be lost ; be misguided ; go astray FR: s'égarer ; se perdre ; se fourvoyer ; perdre son chemin ; errer ; se gourer (fam.)
ในทางที่ผิด[adv.] (nai thāng t) EN: astray FR: erronément
ออกนอกทาง[v. exp.] (øk nøk thān) EN: go astray ; go off course FR:
ออกทะเล[v. exp.] (øk thalē) EN: lose one's focus ; go astray FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -astray-
Back to top