ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-artiste-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น artiste, *artiste*,

-artiste- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An artiste does not leave his work unfinished.ศิลปินที่ดีย่อมต้องไม่ทิ้งงานที่ยังทำไม่สำเร็จ

-artiste- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเขียน[n. exp.] (chang khīen) EN: artist ; painter FR: artiste peintre [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
นักศิลปะ[n. exp.] (nak sinlapa) EN: artist FR: artiste [m, f]
ผู้มีฝีมือ[n. exp.] (phū mī fīme) EN: artiste FR: expert [m]
ศิลปี[n.] (sinlapī) EN: artist ; painter FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]
ศิลปิน[n.] (sinlapin) EN: artist ; painter FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]
ศิลปินอิสระ[n. exp.] (sinlapin it) EN: FR: artiste indépendant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -artiste-
Back to top