ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anticline-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anticline, *anticline*,

-anticline- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背斜[bèi xié, ㄅㄟˋ ㄒㄧㄝˊ, 背斜] anticline (geol., convex fold buckling upwards)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anticline-
Back to top