ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-annoyance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น annoyance, *annoyance*,

-annoyance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I make a general annoyance out of myself, kick over as many anthills as possible--ผมรู้สึกรำคาญ ตัวเองอยู่นะ ที่เอามือไปแหย่รังแตน ในการทำแบบนั้น
I... might be an annoyance to you, but... rather than just classmates...ฉัน... อาจจะรบกวนเธอ แต่ พวกเธอเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมชั้น
Okay, as long as she's got that 9-iron, the slightest annoyance is gonna magnify into a furious rage.ยิ่งเธอถือเหล็ก 9 นานเท่าไหร่ ความโกรธก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

-annoyance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned

-annoyance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้รำคาญ[v. exp.] (kaē ramkhān) EN: get rid of an annoyance FR:
ความน่ารำคาญ[n.] (khwām nāram) EN: annoyance FR: contrariété [f] ; tracas [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkh) EN: annoyance ; irritation ; bother FR: ennui [m]
ความรู้สึกรำคาญ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: annoyance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -annoyance-
Back to top