ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-alleviation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alleviation, *alleviation*,

-alleviation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization
解熱[げねつ, genetsu] (n,vs,adj-no) alleviation of fever; (P)
負担軽減[ふたんけいげん, futankeigen] (n) burden reduction; alleviation of a burden

-alleviation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:

-alleviation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasserminderung {f}flood alleviation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -alleviation-
Back to top