ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*alleviation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alleviation, -alleviation-

*alleviation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alleviation (n.) การบรรเทา See also: การทำให้น้อยลง Syn. relief
English-Thai: HOPE Dictionary
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
English-Thai: Nontri Dictionary
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

*alleviation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P)
解熱[げねつ, genetsu] (n,vs,adj-no) alleviation of fever; (P)
負担軽減[ふたんけいげん, futankeigen] (n) burden reduction; alleviation of a burden

*alleviation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:

*alleviation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasserminderung {f}flood alleviation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *alleviation*
Back to top