ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-airspace-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น airspace, *airspace*,

-airspace- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They entered our airspace radio silent.มันบินผ่านเข้าน่านฟ้าเรา โดยไม่มีสัญญาณวิทยุ
Chinese airspace has been locked and sealed.น่านฟ้าจีนถูกปิดเรียบร้อยครับ
Engage airspace coordination area.พิกัดการโจมตีทางอากาศ
You are in a restricted airspace and not clear for landing.พวกคุณกำลังเข้าเขตหวงห้าม
The President of Bolivia's plane was forced down in Austria airspace today following U.S. suspicions that Snowden may have been on board.เครื่องบินประธานาธิบดีโบลีเวียถูกบังคับ ให้ลงจอดที่สนามบินออสเตรียวันนี้ หลังสหรัฐฯ สงสัยว่าสโนว์เดนอาจอยู่บนนั้น

-airspace- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空域管理[くういきかんり, kuuikikanri] (n) airspace management
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -airspace-
Back to top