ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*airspace*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น airspace, -airspace-

*airspace* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airspace (n.) น่านฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airspace, interference withการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airspace (Internation law)น่านฟ้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They entered our airspace radio silent.มันบินผ่านเข้าน่านฟ้าเรา โดยไม่มีสัญญาณวิทยุ
If that baby hits U.S. Airspace, it's gonna be a white damn Christmas.ถ้านังหนูนั่นโจมตีกองบินสหรัฐ มันคงสว่างเหมือนไฟจากต้นคริสมาสต์
Chinese airspace has been locked and sealed.น่านฟ้าจีนถูกปิดเรียบร้อยครับ
Engage airspace coordination area.พิกัดการโจมตีทางอากาศ
We just entered Chinese airspace. That's affirmative, Mr. President.เป็นจริงตามนั้นครับท่าน
But officials warn that, with a debris field of this magnitude, the investigation and the clean-up may well stretch-- ...are now saying that the Boeing 737 was being re-routed or vectored through the airspace, which is standard procedure,แต่เจ้าหน้าที่ของทางการได้เเจ้งเตือน ว่าเศษของเครื่องบิน ที่ตกลงมาขนาดใหญ่นี้ จะมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และกู้ซากเครื่องบินที่ตก
He`s mad enough to brave this airspace. We`re lucky to have him.เขาบ้าพอที่จะบินในที่เสี่ยงแบบนี้ เราโชคดีที่มีเขา
We've entered restricted airspace, so we have to follow certain flight paths -- regulation.เรากำลังเข้าสู่น่านฟ้าที่ห้ามบิน ดังนั้นเราจึงต้องทำตามเส้นทางการบิน ระเบียบ
You are in a restricted airspace and not clear for landing.พวกคุณกำลังเข้าเขตหวงห้าม
Two are reported to have penetrated Russian airspace, one in Siberia and the other off the coast of the Black suspended above the ocean.สองมีรายงานทะลุน่านฟ้ารัสเซีย หนึ่งในไซบีเรียและอื่น ๆ นอก ชายฝั่งของสีดำ แขวนอยู่เหนือมหาสมุทร
The President of Bolivia's plane was forced down in Austria airspace today following U.S. suspicions that Snowden may have been on board.เครื่องบินประธานาธิบดีโบลีเวียถูกบังคับ ให้ลงจอดที่สนามบินออสเตรียวันนี้ หลังสหรัฐฯ สงสัยว่าสโนว์เดนอาจอยู่บนนั้น
Airspace over this area will be closed.น่านฟ้าบริเวณนี้จะถูกปิด...

*airspace* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
空域[くういき, kuuiki] (n) airspace; (P)
空域管理[くういきかんり, kuuikikanri] (n) airspace management
空間[くうかん, kuukan] (n) space; room; airspace; (P)
領空[りょうくう, ryoukuu] (n) territorial airspace; (P)
領空侵犯[りょうくうしんぱん, ryoukuushinpan] (n,vs) airspace incursion; airspace violation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *airspace*
Back to top