ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adulate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adulate, *adulate*,

-adulate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พะเน้าพะนอ[v.] (phanaophanø) EN: flatter ; adulate ; fawn on FR:
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adulate-
Back to top