ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*adulate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adulate, -adulate-

*adulate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adulate (vt.) ยกยอ See also: ประจบประแจง, ป้อยอ
English-Thai: HOPE Dictionary
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter)
English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ

*adulate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเลีย[n. exp.] (khon līa) EN: FR: adulateur [m] ; adulatrice [f]
พะเน้าพะนอ[v.] (phanaophanø) EN: flatter ; adulate ; fawn on FR:
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *adulate*
Back to top