ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-acorn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acorn, *acorn*,

-acorn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Acorn Cabin?ได้กระท่อม เอคอร์น หรือเปล่า?
We got the Acorn Cabin.เราได้กระท่อม เอคอร์น
Even the blind squirrel finds an acorn now and then, Bobby.บางทีกระรอกตาบอด ก็หาผลไม้เจอนะ
This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.นี่คือการหล่อเลี้ยง ทุกวิญญาณจำเป็นต้องมาจากผลโอ๊กสู่ต้นโอ๊ก
And where does the acorn fall?และลูกโอ๊คหล่นที่ไหน
Chaz, this is an Acorn 5 situation.Chaz, this is an Acorn 5 situation.
I know it's hard to believe that the little acorn gave birth to the mighty oak, but believe me, I did.ฉันรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อ ว่าหุ่นนางแบบแบบนั้นจะคลอดซูโม่แบบนั้นออกมาได้ แต่เชื่อเถอะ ฉันคลอดเองกับมือ
Where's the rice wine and acorn jelly I set out?ไวน์ช้าวกับวุ้นลูกโอ๊คที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนนะ?
I was singing for a high lord at Acorn Hall when he put his hand on my leg and he wanted to see my cock.ข้าร้องเพลงกล่อมลอร์ดสูงศักดิ์อยู่ ที่เอคอนฮอลล์ ตอนที่เขาวางมือบนขาข้า และขอดูไอ้นั่น
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage.
You think a squirrel holding an acorn is beautiful.เธอคิดว่ากระรอกถือ ลูกโอ๊กสวยงาม
The grinding rocks were a part of Sutton's find, as were some acorn husks.หินบดเป็นส่วนหนึ่งที่ซัตตันพบ เช่นเดียวกับเปลือกลูกโอ๊ก

-acorn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーコン管[エーコンかん, e-kon kan] (n) acorn tube
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.)
団栗[どんぐり, donguri] (n) acorn
富士壺[ふじつぼ;フジツボ, fujitsubo ; fujitsubo] (n) (uk) acorn barnacle (Balanomorpha spp.)
擬宝珠虫[ぎぼしむし;ギボシムシ, giboshimushi ; giboshimushi] (n) (uk) acorn worm (any hemichordate of class Enteropneusta)
樫粉[かしご;かしこ;カシゴ;カシコ, kashigo ; kashiko ; kashigo ; kashiko] (n) oak flour (esp. as animal food); acorn flour
殻斗[かくと, kakuto] (n) cupule; acorn cup

-acorn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลต้นโอ๊ก ; ผลของต้นโอ๊ค[n. exp.] (phon ton ōk) EN: acorn FR: gland [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -acorn-
Back to top