ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*acorn*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acorn, -acorn-

*acorn* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acorn (n.) ผลต้นโอ๊ก
English-Thai: HOPE Dictionary
acorn(เอ' คอร์น) n ผลต้นโอ๊ก
English-Thai: Nontri Dictionary
acorn(n) ลูกโอ๊ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acornผลเปลือกแข็งมีกาบรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's acorns in the houseมีลูกนัทในบ้านด้วยค่ะ
Or rats; they like acorns tooหรือ ไม่ก็พวกหนู มันก็ชอบลูกนัทเหมือนกัน
They're gathering acorns and making coffee from them!พวกเขากำลังรวบรวมโอ๊กและทำให้กาแฟจากพวกเขา
The Acorn Cabin?ได้กระท่อม เอคอร์น หรือเปล่า?
We got the Acorn Cabin.เราได้กระท่อม เอคอร์น
Even the blind squirrel finds an acorn now and then, Bobby.บางทีกระรอกตาบอด ก็หาผลไม้เจอนะ
This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.นี่คือการหล่อเลี้ยง ทุกวิญญาณจำเป็นต้องมาจากผลโอ๊กสู่ต้นโอ๊ก
"I forgot to store acorns for winter and now I am dead.""ฉันลืมกักตุนลูกโอ๊กไว้หน้าหนาว ตอนนี้ฉันตายแน่"
And where does the acorn fall?และลูกโอ๊คหล่นที่ไหน
Chaz, this is an Acorn 5 situation.Chaz, this is an Acorn 5 situation.
I know it's hard to believe that the little acorn gave birth to the mighty oak, but believe me, I did.ฉันรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อ ว่าหุ่นนางแบบแบบนั้นจะคลอดซูโม่แบบนั้นออกมาได้ แต่เชื่อเถอะ ฉันคลอดเองกับมือ
Where's the rice wine and acorn jelly I set out?ไวน์ช้าวกับวุ้นลูกโอ๊คที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนนะ?

*acorn* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栓皮栎[shuān pí lì, ㄕㄨㄢ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ, 栓皮栎 / 栓皮櫟] acorn

*acorn* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーコン管[エーコンかん, e-kon kan] (n) acorn tube
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.)
団栗[どんぐり, donguri] (n) acorn
富士壺[ふじつぼ;フジツボ, fujitsubo ; fujitsubo] (n) (uk) acorn barnacle (Balanomorpha spp.)
擬宝珠虫[ぎぼしむし;ギボシムシ, giboshimushi ; giboshimushi] (n) (uk) acorn worm (any hemichordate of class Enteropneusta)
樫粉[かしご;かしこ;カシゴ;カシコ, kashigo ; kashiko ; kashigo ; kashiko] (n) oak flour (esp. as animal food); acorn flour
殻斗[かくと, kakuto] (n) cupule; acorn cup

*acorn* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลต้นโอ๊ก ; ผลของต้นโอ๊ค[n. exp.] (phon ton ōk) EN: acorn FR: gland [m]

*acorn* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *acorn*
Back to top