ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ดาวพุธ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดาวพุธ, *ดาวพุธ*,

-ดาวพุธ- ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mare (n.) พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร Syn. moonscape, rill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ดาวพุธ-
Back to top