ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ค้าขาย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ค้าขาย, *ค้าขาย*,

-ค้าขาย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you mean by 'trade'? It's smugglingคุณหมายถึง ค้าขาย ใช่ไหม มันเลี่ยงภาษีนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ค้าขาย-
Back to top