ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wiggle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wiggle, -wiggle-

*wiggle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wiggle (vi.) แกว่งไปแกว่งมา Syn. wag, waggle, shake
wiggle (vt.) ทำให้แกว่งไปมา Syn. wag, waggle, shake
wiggle (n.) การแกว่งไปแกว่งมา
wiggler (n.) ผู้ที่แกว่ง See also: สิ่งที่แกว่งไปแกว่งมา
English-Thai: HOPE Dictionary
wiggle(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่าย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคี้ยว, See also: wiggler wiggly adv., Syn. twist,wriggle,waggle
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
English-Thai: Nontri Dictionary
wiggle(n) การบิดตัว,การเลื้อย,ความคดเคี้ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า,
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย!
All I have to do is slide on my designer jeans and just kind of wiggle in front of you.ผมก็แค่โฉบเข้าไปหาคุณ และก็เต้นดุ๊กดิ๊กให้คุณขำ
The more you wiggle the tighter it getsตามไปอีกนิดน่า จะถึงที่แล้ว
I'm gonna be more flexible. Probably not about everything, but I think that... there is some wiggle room, in some areas, probably.จะยืดหยุ่นให้มากขึ้น คงไม่ทั้งหมด แต่ถ้ายอมเป็นบางเรื่อง
Not a whole lot of wiggle room there.คุณสามารถทำได้ตอนที่เขายังรู้สึกตัว
Well, he can't have wiggled out. I tied him up like a piglet.เราไม่อยากให้เค้าดินหลุด มัดเค้าแน่นๆ เหมือนหมูหันเล
Flat against your skin so it doesn't wiggle around too much.ให้ผิวหนังนายราบ อย่ากระดุกแขนให้สั่นจนเกินไป
You two lovebirds need to find a nest where you can let the worm wiggle free.นกแก้วตัวเล็ก 2 ตัวอย่างพวกนาย ต้องหารัง
I need you to wiggle your toes.ผมอยากให้คุณกระดิกนิ้วเท้า

*wiggle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 惷] blunt; stupid; to wiggle (of worms)
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, 蠢] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish

*wiggle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクピク動く;ぴくぴく動く[ピクピクうごく(ピクピク動く);ぴくぴくうごく(ぴくぴく動く), pikupiku ugoku ( pikupiku ugoku ); pikupikuugoku ( pikupiku ugoku )] (exp,v5k) to jerk; to wiggle; to twitch

*wiggle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
กระดิก[v.] (kradik) EN: move ; wag ; shake ; wiggle FR: remuer ; agiter
กระดิกหู[v.] (kradikhū) EN: perk up one’s ears to indicate interest ; wiggle one’s ears to indicate interest FR:
กระดิกนิ้ว[v. exp.] (kradik niu) EN: wiggle one's finger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wiggle*
Back to top