ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wait for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wait for, -wait for-

*wait for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie in wait for (idm.) ดักรอ See also: ซุ่มรอ Syn. lie in ambush
wait for (phrv.) รอคอย See also: คอย Syn. wait on
wait for it (phrv.) ระวัง See also: ระมัดระวัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอยกิน (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand
คอยจังหวะ (v.) wait for the right moment See also: wait for a chance, bide one´s time, await a favorable opportunity Syn. คอยโอกาส
คั่ว (v.) wait for the winner in a card game See also: have to the winner card in one´s hand Syn. คอยกิน
ดักรอ (v.) hold up and wait for
รอ (v.) wait for See also: await Syn. คอย, รอคอย
รอท่า (v.) wait for See also: await Syn. คอย, รอ, คอยท่า
รอรี (v.) wait for See also: await, hesitate, delay, prolong Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า
เอาชั้นเอาเชิง (v.) wait for the other´s gesture Syn. เอาเชิง
เอาเชิง (v.) wait for other´s gesture Syn. เอาชั้นเอาเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I always wait for herฉันคอยเธอเสมอ
Do not make me wait for you!อย่าทำให้ฉันต้องคอยคุณ
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
Wait for me at the front gateคอยฉันที่ประตูหน้านะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They wait for the mud or snow to take their life.พวกเค้าต่างรอให้โคลน หรือหิมะ มาพรากเอาชีวิตไป
You know, one man's inside and I think we ought to wait for him.คุณจะรู้ว่าภายในของชายคนหนึ่งและผมคิดว่าเราควรจะรอให้เขา
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ
I'll wait for your call.ฉันจะรอสำหรับการโทรของคุณ
Listen. Wait for me outside, in front of the hospital, all right?ฟัง รอฉันอยู่ข้างนอกด้านหน้าของโรงพยาบาลที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่
Go back to the house, wait for my call.Go back to the house, wait for my call.
Yes, but before we both get upset, let's wait for the father's return.ครับ, แต่ก่อนที่เราจะเครียดกัน, รอให้พ่อเธอกลับมาก่อน.
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ
I have nothing to do but wait for it to happen.ฉันไม่มีอะไรทำ แต่รอให้มันเกิดขึ้น
Now, shouldn't we wait for the other guest?ตอนนี้เหรอ? เราไม่ควรจะรอแขกคนอื่นๆ เหรอ?
I'm not gonna wait for Wadsworth here to unmask me.ผมไม่อยากรอวัดส์เวิร์ท ที่จะเปิดโปงผม
His Majesty, the Scarecrow, locked me in here and told me to wait for you.พระราชาหุ่นไล่กา ขังกระผมไว้ในนี้ บอกให้กระผมเฝ้ารอท่าน

*wait for* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, 偫] wait for; lay in
等待[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, 等待] wait for; await
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 恨不得] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, 恨不能] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable)
[xī, ㄒㄧ, 徯] footpath; wait for
[sì, ㄙˋ, 俟] until; wait for

*wait for* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光陰矢のごとし;光陰矢の如し[こういんやのごとし, kouinyanogotoshi] (exp) time flies like an arrow; time and tide wait for no man; life is short
待ちに待つ[まちにまつ, machinimatsu] (exp,v5t) to wait for a long time; to wait and wait
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待機[たいき, taiki] (n,vs,adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P)
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance
機が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment
機会を伺う;機会をうかがう;機会を覗う[きかいをうかがう, kikaiwoukagau] (exp,v5u) to wait for one's chance; to wait for an opportunity
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it!
盛年重ねて来たらず[せいねんかさねてきたらず, seinenkasanetekitarazu] (exp) (id) Time and tide wait for no man
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease

*wait for* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักรอ[v. exp.] (dak rø) EN: hold up and wait for FR:
ค่าผาติกรรม[n. exp.] (khā phātika) EN: compensation to await for its property FR:
คอยหาย[v. exp.] (khøi hāi) EN: wait in vain ; wait for nothing FR:
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
คอยคำตอบ[v. exp.] (khøi khamtø) EN: wait for word FR: attendre une réponse
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game FR:
คอยเก้อ[v. exp.] (khøi koē) EN: wait in vain ; wait for nothing FR: attendre en vain ; attendre vainement ; attendre pour rien
คอยโอกาส[v. exp.] (khøi ōkāt) EN: wait one's chance ; wait for a right time ; wait for an opportunity ; bite one's time FR: attendre l'occasion
คอยท่า[v.] (khøithā) EN: wait for ; await ; tarry ; look for FR: guetter ; être à l'affût ; attendre
คั่ว[v.] (khūa) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand ; be ready to pounce FR:
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; wait at ; await FR: attendre ; patienter
รอไฟเขียว[v. exp.] (rø fai khīo) EN: wait for green light FR: attendre le feu vert
รอจังหวะ[v. exp.] (rø jangwa) EN: wait for the right time ; wait for the right opportunity FR:
ยืนรอนาน[v. exp.] (yeūn rø nān) EN: wait for a long time FR: poireauter (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wait for*
Back to top