ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*volatileness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น volatileness, -volatileness-

*volatileness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volatileness (n.) การระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว

*volatileness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdunstbarkeit {f}volatileness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *volatileness*
Back to top