ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vendetta*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vendetta, -vendetta-

*vendetta* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vendetta (n.) ความพยาบาท See also: ความอาฆาต, ความบาดหมาง, การทะเลาะเบาะแว้ง, การโต้เถียง Syn. feud, rivalry, contention
English-Thai: HOPE Dictionary
vendetta(เวนเดท'ทะ) n. ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล,ความพยายามอันยาวนาน, See also: vendettist n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this a personal vendetta now?ดรัมลิน! นี้เป็นความอาฆาต แค้นส่วนตัวตอนนี้หรือไม่
Perhaps a personal vendetta towards the victim.หรือว่าเขาอาจจะมีความแค้นกัน เลยทำให้เกิดการฆาตกรรม
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ
What if you were the target of a ninja vendetta and he returns tonight to strangle you with his nun-chuks?ถ้าไอ้นินจามันแค้น แล้วย้อนกลับมาเจี๋ยนนายล่ะ
Why does Mick St. John have such a vendetta against you?ทำไมมิค เซนต์ จอหน์ ถึงพยาบาทคุณ?
Turns me into his own personal vendetta machine.แล้วก็ฝึกให้ผมเป็น ผู้ชำระแค้นส่วนตัวของเค้า
It's a totally personal vendetta on her part.มันเรื่องอาฆาตส่วนตัวล้วนๆ
McKellar is a Neanderthal, and he is on a personal vendetta to destroy me.แมคเคนลา มันเป็นเต่าล้านปีและมีความอาฆาตส่วนตัวที่จะทำลายผม
What you're passing off as bureaucratic concern looks an awful lot like a personal vendetta, and if you push it,ไอ่สิ่งที่คุณกำลังทำเหมือนว่าเป็นเรื่องน่ากังวลของข้าราชการหนะ ดูมันทุเรศเหมือนความแค้นส่วนตัวยังไงยังงั้น ถ้าคุณยังไม่หยุด
But she and chuck have this weird vendetta against you--แต่แบลร์กับชัคมีความพยาบาทแปลกๆกับเธอ
She'd have a vendetta against you instead of me.เค้าคงพยายาทเธอแทนฉัน
Some sort of vendetta against your dad?คิดจะแก้แค้นพ่อตัวเอง

*vendetta* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿仇[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿仇] feud; vendetta; old foe

*vendetta* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutrache {f}; Vendetta

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vendetta*
Back to top