ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vacationer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vacationer, -vacationer-

*vacationer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacationer (n.) ผู้ลาพักผ่อน Syn. vacationeer
vacationer (n.) ผู้ลาพักผ่อน Syn. vacationer, vacationeer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every summer, vacationers traverse the globe in search of new sights and experiences.ทุกหน้าร้อน คนที่ไปพักร้อนต่างพบสิ่งใหม่ ประสบการณ์ใหม่
We deal mostly with vacationers, you know?อาจเป็นพวกนักขับที่เลือดร้อน สารวัตรพบปัญหากับรถบางคัน
They're, uh, rental cabins for vacationers.บ้านพักต่างอากาศให้เช่าน่ะครับ
I'd go into the travel agency posing as a vacationer.ผมก็เดินเข้าไปในบริษัทท่องเที่ยว ทำทีว่าเป็นคนลาพักร้อน

*vacationer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行楽客[こうらくきゃく, kourakukyaku] (n) tourist; vacationer; vacationist; holidaymaker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vacationer*
Back to top