ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*surefire*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น surefire, -surefire-

*surefire* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surefire (sl.) แน่นอน See also: แน่ใจได้, ซึ่งมั่นใจได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a surefire cure I learned it from an old medicine man that could, uh, well, works wonders.นี่คือวิธีรักษา ที่ฉันเรียนมาจากหมอแผนโบราณ ดูเหมือน อา ดี เป็นงานที่แปลก
I have a chance of coming in on a surefire business deal.ผมมีโอกาสจะทำธุรกิจที่หวังผลได้
Yeah, well, there's no such thing as a surefire deal, but go on.งั้นเหรอไม่มีธุรกิจแบบนั้นหรอก แต่..
It's also a surefire way to get the FBI iolved.และเพื่อให้มั่นใจว่า FBI จะเข้าร่วมการสืบสวนครั้งนี้
There is one surefire way to tell if you're looking at a computer simulation. Zoom in.เป็นผู้สร้างของเราชนิดของอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์จักรวาลหรือไม่?
A Class-3 electronic lock with a surefire Griffin retumbler and a biometric palm scanner.กุญแจ อิเล็คทรอนิกส์ สามชั้น พร้อมกันไฟ กริฟฟิน และ เครื่องสแกนฝ่ามือ
There's got to be a surefire way for her to both forgive me and accept my prom proposal.ฉันอยากได้วิธีที่แน่นอน ที่จะทําให้เธอยกโทษให้/Nและยอมตกลงไปงานพรอมกับฉัน
We are never going to be safe until we find a surefire way of rooting these sleepers out.เราจะวางใจไม่ได้จนกว่าจะเจอวิธีที่แน่นอน ที่จะค้นหาพวกผู้หลับไหลออกมา
Well, the best motive for killing Katarina Wirz is that she and her partner were the surefire winners.แรงจูงใจในการฆ่าคาทาริน่า เวิร์ซอยู่ที่นั่น เธอกับคู่เต้นเป็นตัวเต็งการแข่งขัน

*surefire* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ˊ ㄧ ㄕ, 万无一失 / 萬無一失] surefire; absolutely safe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *surefire*
Back to top