ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seemingly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seemingly, -seemingly-

*seemingly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seemingly (adv.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก Syn. apparently, to the eye, supposedly, ostensibly
English-Thai: Nontri Dictionary
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ...
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่
A man seemingly without a conscience for whom the ends always justify the means.บุรุษผู้ดูเหมือนไม่เคยเกรงกลัวบาป ...ผู้ซึ่งต้องการเพียงอำนาจ
Anonymous, seemingly ordinary.ไม่มีอะไรแตกต่าง ดูเหมือนคนทั่วไป
To those who dwell among us, anonymous, seemingly ordinary, whom destiny brought together to repair, to heal, to save us from ourselves.ของผู้ที่แฝงอยู่ในหมู่พวกเรา ผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน,ผู้ที่ดูเหมือนปกติ ผู้ที่มีชะตากรรมเชื่อมกัน เพื่อ ซ่อมแซม เพื่อ รักษา
And you did this seemingly meaningless thing, put your hand on a wall, and you were healed.และคุณทำในสิ่งที่งมงาย เอามือสัมผัสผนังบ้าน และคุณหาย
I recalled his stare, standing there in his suit soaking wet, seemingly indifferent to the cold.ฉันมองจ้องไปที่เขา ยืนอยู่ตรงนั้น ในชุดที่เปียกโชก เหมือนไม่รู้สึกอะไรกับอากาศที่เย็น
From past conversations,we know he's a narcissist and seemingly remorseless.จากที่ได้คุยกับเขา เรารู้ว่าเขาหลงตัวเอง และดูไม่สำนึกผิดเลย
The seemingly random acts of murder, the attempt to hack into our security surveillance systems.การสังหารที่เหมือนเลือกสุ่ม การแฮคระบบกล้องวงจรปิด
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน
Well, that would explain why the events are seemingly without motive.นั่นไง ถึงอธิบายได้ว่า ทำไมในเหตุการณ์นั่น จึงดูเหมือนว่าลงมือทำไป โดยปราศจากแรงจูงใจ

*seemingly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / 彷] seemingly
[fú, ㄈㄨˊ, 佛 / 彿] seemingly
[fǎng, ㄈㄤˇ, 髣] seemingly

*seemingly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
心成し;心做し;心なし[こころなし, kokoronashi] (exp) somehow; somewhat; seemingly
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
良さげ;良さ気;善さげ;善さ気[よさげ, yosage] (adj-na) (col) (uk) (See 気・げ,良さそう) seemingly good; (of) good appearance; looking good

*seemingly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูจะ[X] (dūja) EN: seemingly FR:
มองเผิน ๆ[adv.] (møng phoēn-) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination FR:

*seemingly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheintot {adj}seemingly dead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seemingly*
Back to top