ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sailing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sailing, -sailing-

*sailing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear sailing (sl.) ไปได้สวย See also: ไปได้ดี
plain sailing (idm.) ขั้นตอนที่ไม่ยากลำบาก See also: เรื่องง่ายๆ
sailing (n.) การเดินเรือ See also: วิธีการเดินเรือ
sailing (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ See also: ซึ่งแล่นเรือ Syn. under sail, at sea, sailed
English-Thai: HOPE Dictionary
sailing(เซ'ลิง) n. การเดินเรือ,วิธีการเดินเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
sailing(n) ใบเรือ,การล่องเรือ,การแล่นเรือ,การเดินเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sailing warrantyคำรับรองการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะไล (n.) kind of firework which can go sailing and soaring in the air when ignited See also: rocket like piece of firework with a circular wing Syn. ดอกไม้ไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์
I can easily postpone my sailing for a week.เยี่ยมเลย ฉันสามารถเลื่อนเวลาการเดินเรือ ออกไปได้หนึ่งสัปดาห์เเม่หนูนี่ไม่มีเเม่
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ
Was that the boat she was sailing in when she was drowned?ใช่เรือลําที่หล่อนแล่นไป ตอนที่จมนํ้าตายรึเปล่าคะ
There was someone sailing with her, and you have to find out who it was, that's it, isn't it, Maxim?มีคนอื่นที่แล่นเรือไปกับหล่อน และคุณต้องสืบให้รู้ว่าเป็นใคร - ใช่มั้ยคะ เเม็กซิม
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง
They were sailing together, lashed side by side.พวกเขาได้รับการแล่นเรือใบ เข้าด้วยกัน ด้านตาข้าง
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม
# And I will go sailing ## และฉันกำลังจะร่องไป #
You sailing off into that storm...วันที่ออกเรือไปเจอพายุ
You never wanted to go sailing with me, did you?เธอไม่เคยอยากไปเล่นเรือใบ ด้วยกันเลยใช่มั้ย?
So, you sure you don't want to go sailing with us?แน่ใจนะ ว่าพี่ไม่อยากไป ล่องเรือกับเรา?

*sailing* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
学海泛舟[xué hǎi fàn zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄈㄢˋ ㄓㄡ, 学海泛舟 / 學海汎舟] sailing on the sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
航海[háng hǎi, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ, 航海] sailing; navigation; voyage by sea
风帆[fēng fān, ㄈㄥ ㄈㄢ, 风帆 / 風帆] sail; sailing boat
航班[háng bān, ㄏㄤˊ ㄅㄢ, 航班] scheduled flight; flight number; plane; scheduled sailing; sailing number; passenger ship

*sailing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セーリング[, se-ringu] (n) sailing
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc.
ボードセーリング(P);ボードセイリング[, bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P)
ヨット[, yotto] (n) yacht (usually only used for a sailing boat with one mast); (P)
一路順風[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well
南航[なんこう, nankou] (n) sailing south; southbound
東航[とうこう, toukou] (n,adj-no) sailing east; eastbound
舟航[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing
舟行[しゅうこう, shuukou] (n,vs) boating; sailing; navigation
航行[こうこう, koukou] (n,vs) cruise; navigation; sailing; (P)
船遊び;舟遊び[ふなあそび, funaasobi] (n) boating; sailing
解纜[かいらん, kairan] (n,vs) weighing anchor; unmooring; sailing off
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach
誅伐[ちゅうばつ, chuubatsu] (n,vs) assailing criminals
遡行;溯航;遡航[そこう, sokou] (n,vs) going upstream; sailing against the current

*sailing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นใบ[n. exp.] (kampan bai) EN: sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
กีฬาเรือใบ[n. exp.] (kīlā reūaba) EN: sailing ; yachting FR: voile [f] ; yachting [m] (vx)
เรือใบ[n.] (reūabai) EN: sailboat ; schooner ; yacht ; sailing boat ; sailing vessel ; sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
เรือกำปั่น[n.] (reūakampan) EN: sailing ship FR:
เรือกำปั่นใบ[n. exp.] (reūakampan ) EN: sailing ship FR:
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: be clear sailing FR:
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air ; walk in a stylish manner ; walk as if sailing FR:

*sailing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segeljacht {f} [naut.]sailing yacht
Segelregatta {f} [sport]sailing regatta
Segelboot {n}sailing boat
Segelschiff {n}sailing ship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sailing*
Back to top