ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*run out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น run out, -run out-

*run out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run out (phrv.) หมด See also: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป Syn. be used up, be exhausted, finish, give out
run out (vi.) หมด See also: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป Syn. be used up, be exhausted, finish, give out
run out (phrv.) หมดอายุ Syn. expire, become invalid
run out (phrv.) ไล่ออก See also: ขับออก Syn. eject, expel
run out (vt.) ไล่ออก See also: ขับออก Syn. eject, expel
run out (phrv.) วิ่งออกไป See also: วิ่งไปข้างนอก
run out (phrv.) (ของเหลว) ไหลออก
run out (phrv.) ขับรถพาไปแวะ
run out (phrv.) ทำให้แผ่ออก See also: ขยายออก
run out (phrv.) ยืดออกไปทีละน้อย (เช่น เชือก) Syn. pay away, pay out
run out (phrv.) หมดสัญญา
run out (phrv.) ไม่มีค่าอีกต่อไป
run out (phrv.) ไม่มี (บางสิ่ง) สำรองไว้ Syn. be out of, give out
run out (phrv.) (กีฬาคริกเก็ต) ทำให้ผู้เล่นออกจากสนาม Syn. be out
run out (phrv.) วิ่งจนเหนื่อย
run out (phrv.) บังคับให้ออกไป
run out at (phrv.) คำนวณ See also: มีจำนวน Syn. come out at, work out at
run out of (phrv.) วิ่งออกจาก
run out of (phrv.) (ของเหลว) ไหลออกจาก
run out of (phrv.) ขู่/บังคับให้ออกจาก
run out of (phrv.) ไม่มีสำรอง See also: ขาดแคลน Syn. be out of, give out
run out of steam (idm.) เลิกสนใจ See also: ไม่พยายามต่อ
run out of time (idm.) ไม่เหลือเวลาอีกแล้ว See also: หมดเวลา
run out on (phrv.) ละทิ้ง See also: ไม่รับผิดชอบ Syn. walk out on
run out the clock (idm.) ควบคุมการเล่น (แบบป้องกัน) จนจบเกม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดมือ (v.) run out of See also: be out of stock, be wanting, be short of hands Syn. หมด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've run out of sugarน้ำตาลเราหมดแล้ว
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
This pen has run outปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น
He ran to the door and saw the kid run out of the house. What's that mean to you?เขาวิ่งไปที่ประตูและเห็นเด็กวิ่งออกมาจากบ้าน อะไรที่มีความหมายกับคุณหรือไม่
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
I can't. We've run out of water.ฉันพักไม่ได้ ฉันไม่มีน้ำแล้ว
A fast run out of Wee Jerusalem.วิ่งอย่างรวดเร็วจากวีกรุง เยรูซาเล็ม
I'm not even sure they'll go up top when we run out of the specimens we have.ฉันไม่รู้ว่าพวกนั้น จะจับมาให้อีกมั้ย ถ้าตัวทดลองเราหมด
So what happens when you run out of choices?What happens when you run out of choices? SUSAN:
Now, I want that broad run out of town. She's got to go!ไล่เข้าป่าไปเลย ไล่ไปซะ!
Negative. 20 hours, we run out of air.-งั้นไม่ต้อง อีก 20 ชม. อากาศเราก็จะหมดแล้ว
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ
I just gotta know that if things get rough, you're not gonna run out on me.ฉันต้องรู้ก่อนว่า เกิดติดขัดขึ้นมาจะไม่ชิ่งไป
If you run out of money, then they'll leave you in a flash.ถ้าเธอใช้เงินซื้อพวกเขา เค้าก็จะทิ้งให้

*run out* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money

*run out* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切らす[きらす, kirasu] (v5s,vt) to be out of; to run out of; to be short of; to be out of stock; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
升割[ますわり;マスワリ, masuwari ; masuwari] (n) (uk) break and run out in billiards (9 ball, 8 ball, etc.).
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P)
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
暮れる(P);眩れる;暗れる[くれる, kureru] (v1,vi) to get dark; to end; to come to an end; to close; to run out; (P)
流し出す[ながしだす, nagashidasu] (v5s) to draw off; to run out; to flush out
涸れる[かれる, kareru] (v1,vi) to dry up (spring, pond, etc.); to run out
種切れになる[たねぎれになる, tanegireninaru] (exp) to be out of resources; to run out of stock
酒を絶やす[さけをたやす, sakewotayasu] (exp,v5s) to run out of sake; to be out of sake; to run out of alcohol

*run out* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
จนปัญญา[X] (jon panyā) EN: be at one's wit's end ; have run out of ideas ; be stymied FR:
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate FR: expirer ; se périmer
หมดเวลา[v.] (mot wēlā) EN: be up ; be over ; run out of time ; have no more time ; time is up FR: c'est terminé
สิ้นปัญญา[v. exp.] (sin panyā) EN: be unable to cope (with) ; run out of ideas ; be unable to think of anything more FR:
ตรึก[v.] (treuk) EN: use up ; run out of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *run out*
Back to top