ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rudiments*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rudiments, -rudiments-

*rudiments* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rudiments (n.) หลักการชั้นต้น See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น Syn. elements, first principles
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in six months, he has managed to grasp the rudiments of the language.และในหกเดือนเขามีการจัดการ ที่จะเข้าใจพื้นฐานของภาษา

*rudiments* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
初歩[しょほ, shoho] (n,adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P)

*rudiments* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก ข[n.] (kø khø) EN: ABC ; rudiments FR: a b c [m] ; A B C [m] ; rudiments [mpl]
ก ข ก ข้อ[X] (kø khø kø k) EN: rudiments ; Abc FR: a b c [m] ; A B C [m] ; rudiments [mpl]
หลักความรู้[n. exp.] (lak khwāmrū) EN: FR: rudiments [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rudiments*
Back to top