ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*roguery*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น roguery, -roguery-

*roguery* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roguery (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม See also: การหลอกลวง Syn. trickery, villainy, fraud
English-Thai: HOPE Dictionary
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
English-Thai: Nontri Dictionary
roguery(n) ความเกเร,ความพาล,ความเจ้าเล่ห์

*roguery* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitzbüberei {f}roguery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *roguery*
Back to top