ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rhythmic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rhythmic, -rhythmic-

*rhythmic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eurhythmic (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmic
eurhythmical (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmical
eurhythmical (adj.) โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม Syn. eurythmical
eurhythmics (n.) การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี Syn. eurythmics
rhythmic (adj.) เป็นจังหวะ See also: เป็นจังหวะจะโคน Syn. cadent, metrical, periodic
rhythmic gymnastics (n.) กีฬายิมนาสติกลีลา
rhythmically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
eurhythmic(ยูริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะดี,ซึ่งได้สัดส่วน., Syn. eurythmic,eurhythmical
rhythmic(ริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส,มีลีลา, See also: rhythmics n.
rhythmical(ริธ'มิเคิล) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,เป็นท่วงทำนองที่ต่อเนื่องกัน, Syn. periodic
English-Thai: Nontri Dictionary
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
rhythmic(adj) มีลีลา,เป็นจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
rhythmical(adj) เป็นท่วงทำนอง,เป็นจังหวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rhythmical-เป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhythmic gymnasticsยิมนาสติกส์ลีลา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจกรรมเข้าจังหวะ (n.) rhythmic activities
จังหวะลีลา (n.) rhythmics See also: rhythm Syn. จังหวะ
ตะขาบ (n.) rhythmic instrument Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ
ตามจังหวะ (adv.) rhythmically
มีลีลา (adv.) rhythmically Syn. มีสัมผัส, คล้องจอง
มีสัมผัส (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, คล้องจอง
เข้าจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. ตามจังหวะ
เครื่องตีบอกจังหวะ (n.) rhythmic instrument
เป็นจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, มีสัมผัส, คล้องจอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Loud, Rhythmic Grunting Continues ][ดังลีลาคำรามอย่างต่อเนื่อง]
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา
(HIGH-PITCHED WHINING) (RHYTHMIC CLICKING)(HIGH-PITCHED WHINING) (RHYTHMIC CLICKING)
Rhythmic drumming on drums?เสียงเครื่องตีกลองไง
Non-rhythmic, anterior only, stable frequency... ay!บีบไม่เป็นจังหวะ เจ็บท้อง ความถี่คงที่ และ โอ๊ย!
(rhythmic dance music playing)(จังหวะเพลงเต้นรำได้เริ่ม)
(rhythmic whooshing and beeping)(rhythmic whooshing and beeping)
(rhythmic beeping and whooshing continues)(rhythmic beeping and whooshing continues)
Instead of just starting the song with the piano we get this heavy Indian thing going, very rhythmic.แทนที่จะแค่เริ่มเพลงด้วยเปียโน เราก็เอาทำนองแบบอินเดียใส่เข้าไป ดูมีจังหวะมาก
She was your girlfriend. Well, she's not anymore. (Monitor beeping rhythmically)เธอเป็นแฟนของคุณ\เธอไม่ใช่แฟนผมอีกต่อไป คาเรฟ หยิบไหมเย็บให้ผมหน่อย
(Monitor beeping rhythmically)(monitor beeping rhythmically)
Buried in the ambient noise. Almost rhythmic.ซ่อนอยู่ในเสียงรบกวน ค่อยข้างเป็นจังหวะ

*rhythmic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
艺术体操[yì shù tǐ cāo, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 艺术体操 / 藝術體操] rhythmic gymnastics

*rhythmic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルジカイニド塩酸[ピルジカイニドえんさん, pirujikainido ensan] (n) pilsicainide hydrochloride (anti-arrhythmic drug)
リズミックソウル[, rizumikkusouru] (n) rhythmic soul
リトミック[, ritomikku] (n,adj-no) eurhythmics (fre
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)

*rhythmic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉิบ ; เฉิบ ๆ = เฉิบๆ[adj.] (choēp ; cho) EN: rhythmical FR:
จังหวะลีลา[n.] (jangwa lilā) EN: rhythmics ; rhythm FR:
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī) EN: rhythmic instrument FR:
กิจกรรมเข้าจังหวะ[n. exp.] (kitjakam kh) EN: rhythmic activities FR:
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: rhythmically FR:
สาระพา ; สาระพาเฮโล[n.] (sāraphā ; s) EN: rhythmic chant of workers FR:
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument FR:
เยิบ[adv.] (yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:
เยิบ ๆ = เยิบๆ[adv.] (yoēp-yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:

*rhythmic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rhythmisch {adj}rhythmical; rhythmic
rhythmisch {adv}rhythmically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rhythmic*
Back to top