ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*residential*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น residential, -residential-

*residential* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonresidential (adj.) ซึ่งไม่ใช่สำหรับพักอาศัย
presidential (adj.) เกี่ยวกับประธานาธิบดี
residential (adj.) เกี่ยวกับที่พักอาศัย
English-Thai: HOPE Dictionary
presidential(เพรสซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับ president (ดู)
residential(เรซซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่,เกี่ยวกับการอยู่อาศัย, See also: residentiality n. residentially adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residential mobilityการย้ายถิ่นที่อยู่ (ภายในท้องถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Residential Mobility การย้ายที่อยู่ การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น?
As a result, by direct presidential order, the three of you must leave the Leonov.เป็นผลให้ตามคำสั่งของ ประธานาธิบดีโดยตรง ทั้งสามคุณต้องออกจาก ลีอ นอฟ
Have them do a 14 reference to presidential suite balcony right away.สำรวจเพรสซิเดนท์สวีท แล้วอารักขา
You saw the photos in there. Budahas received a presidential commendation.คุณเห็นรูปนั่นไหม Budahas ได้รับคำชมเชยจากประธานาธิบดี
Yeah, the one who dragged you onto presidential campaign rallies!เออนั่นแหละ คนที่ลากนาย.. เข้าไปหานายกเทศมนตรีน่ะ
Turn the body over to the FBI at Andrews or the only presidential detail you'll get will be walking spotty.คุณย้ายศพไปที่ทางออก เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้เร็วใช่ใหม
We do a lot of commercial and residential contracts.ถ้าการพัฒนาหยุดฉันก็ไม่ได้เงินเดือน
Sir, he has moved into the Presidential Suite.เอ่อ .. เขาย้ายไปอยู่ในห้องสูทรับรองของประธานาธิบดีครับ
On the presidential website too.ไป โพสท์ในอินเตอร์เน็ท แล้วก็ในเว็ปไซด์ของประธานาธิบดี
It's not the presidential seal.ไม่ใช่ตราประธานาธิบดี
In the second round of the Presidential elections...ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่สอง

*residential* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 住地] living area; residential area
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)
总统制[zǒng tǒng zhì, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 总统制 / 總統制] presidential system
总统大选[zǒng tǒng dà xuǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, 总统大选 / 總統大選] presidential election
总统府[zǒng tǒng fǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄈㄨˇ, 总统府 / 總統府] presidential palace
总统选举[zǒng tǒng xuǎn jǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 总统选举 / 總統選舉] presidential election
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, 住宅区 / 住宅區] residential area; housing development
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)

*residential* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses
住宅ローン担保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school)
大統領候補[だいとうりょうこうほ, daitouryoukouho] (n) presidential candidate
大統領制[だいとうりょうせい, daitouryousei] (n) presidential system; presidential government
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] (n) presidential election
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] (n) presidential election
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
教書[きょうしょ, kyousho] (n) (presidential) message; (P)
社長命令[しゃちょうめいれい, shachoumeirei] (n) presidential order
総統選挙[そうとうせんきょ, soutousenkyo] (n) presidential election
総裁選[そうさいせん, sousaisen] (n) presidential election
青瓦台[せいがだい, seigadai] (n) the Blue House (South Korea's presidential palace)
駐在[ちゅうざい, chuuzai] (n,vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P)
高級住宅地[こうきゅうじゅうたくち, koukyuujuutakuchi] (n) exclusive residential district
Japanese-English: COMDICT Dictionary
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use

*residential* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลือกตั้งประธานาธิบดี[n. exp.] (kān leūakta) EN: presidential election FR: élections présidentielles [fpl]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
เขตที่อยู่อาศัย[n. exp.] (khēt thīyū-) EN: residential area FR:
เกี่ยวกับที่พักอาศัย[adj.] (kīo kap thī) EN: residential FR:
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters FR:
ประธานาธิบดี[adj.] (prathānāthi) EN: presidential FR: présidentiel

*residential* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internat {n}boarding school; residential school
Wohnviertel {n}residential; residential quarter
Präsidentenpalast {m}presidential palace
Präsidentenwahl {f}presidential election
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate
Wohnbezirk {m}residential district
Wohnhaus {n}residential house
Wohnheim {n}residential home; rooming house [Am.]
Wohnungsgeldzuschuss {m}residential allowance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *residential*
Back to top