ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*regarding*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น regarding, -regarding-

*regarding* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regarding (prep.) เกี่ยวกับ See also: ในเรื่อง Syn. concerning, reference to
self-regarding (adj.) ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว Syn. selfis, self-considering, greedy
self-regardingly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. for profit, egoistically
English-Thai: HOPE Dictionary
regarding(รีการ์ด'ดิง) prep. เกี่ยวกับ,ในเรื่อง, Syn. as regards,with (in) regard to
English-Thai: Nontri Dictionary
regarding(pre) ในเรื่อง,เกี่ยวกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
re (abbr.) คำย่อของ regarding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have no information regarding a new space station.ฉันไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับสถานีอวกาศใหม่
I have no doubts regarding Number 25's abilities.ฉันไม่สงสัยเลย ความสามารถของ นัมเบอร์25
In the meantime, make an appointment with a probation officer who will make a recommendation to me regarding your sentence.ลืมซะเถอะ แล้วช่วยพูดอะไรที่มันจิงใจกว่านี้ได้มั้ย มันไม่ใช่แค่เพราะความโกรธแค้นที่คุณมีต่อ DAESE Daily งั้นหรอกเหรอ มีใครมาทำอะไรคุณ
Collect any data regarding a code name, operation on anything involving the Ministry of Foreign Affairs called Project 2501.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้ารหัส... ..หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างประเทศ ในชื่อโครงการ 2501.
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป
I have some information regarding your husband.ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับสามีของคุณ
I don't understand why you're disregarding... your signature color.ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงลืม... สีประจำของเธอ
Look. "Further restrictions regarding liquid assets.ประกาศข้อกำหนด เรื่องการมีเงินสดในครอบครอง
Excuse me. I'm Mrs Arness's attorney, and because there is no sign regarding dogs, that means there is no policy toward dogs.นี่ ผมเป็นทนายคุณอาร์เนส ไม่มีป้ายเขียนบอกเรื่องสุนัขไว้นี่
What do you mean a different angle? What does that mean? Regarding your perception of reality.เกี่ยวกับทัศนคติของความเป็นจริง เดี๋ยวเขาจะบอกเอง
'... regarding the best way to neutralise the attackers.'... ทางที่จะหยุดการโจมตีได้ดีที่สุด'

*regarding* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
關于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 關于] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of; also written 關於|关于
关于[guān yú, ㄍㄨㄢ ㄩˊ, 关于 / 關於] pertaining to; concerning; regarding; with regards to; about; a matter of
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, 对于 / 對於] regarding; as far as sth is concerned; with regards to

*regarding* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975))
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
に対する[にたいする, nitaisuru] (exp) (See に対して) regarding; in; to; towards; with regards to
に於いて;に置いて(iK)[において, nioite] (exp) (uk) in; on; at (place); as for; regarding
に於ける[における, niokeru] (exp) (uk) in; at; on; as for; regarding; with regards to; (P)
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany)
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P)
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
神聖視[しんせいし, shinseishi] (n,vs) regarding something as sacred; apotheosis; deification
追送検[ついそうけん, tsuisouken] (n,vs) forwarding documents regarding an additional charge to the public prosecutor

*regarding* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับ[prep.] (kīo kap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to ; in terms of FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; en ce qui concerne ; sur
ส่วน[X] (sūan = suan) EN: as for ; regarding ; with regard to FR: à propos de ; en ce qui concerne ; pour ce qui concerne ; quant à ; quant aux [pl]
ส่วนเรื่องเงิน[n. exp.] (suan reūang) EN: regarding money FR:
ตามที่[conj.] (tām thī) EN: as ; according to ; regarding ; with reference to ; in response to FR: suite à ; selon
ว่าด้วย[prep.] (wādūay) EN: concerning ; regarding ; about ; on ; relating to FR: concernant ; relatif à ; de
ญาณทัสสนวิสุทธิ[n.] (yānnathatsa) EN: purity of knowledge and vision ; purity of vision regarding intuitive wisdom ; purification by knowledge and vision FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *regarding*
Back to top