ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*refreshing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น refreshing, -refreshing-

*refreshing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refreshing (adj.) ซึ่งทำให้สดชื่น See also: กระปรี้กระเปร่า Syn. fresh, invigorating
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชื่นใจ (adj.) refreshing See also: cheering Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง
ผ้าเย็น (n.) refreshing towel
รื่นรมย์ (adj.) refreshing See also: cheering Syn. สดชื่น, ปลอดโปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
That's really refreshing. Isn't it, Kevin?นั่นเป็นความสดชื่นจริงๆ ไม่ได้เควิน?
It's refreshing, is it not, after sitting so long in one attitude?มันสดชื่นขึ้น จริงมั้ย หลังจากที่นั่งมานาน
I am just feeling bored and even though she is not up to standard, but she may bring something refreshing into the Palace.แค่นี้ผมรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว และถึงเธอจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เธออาจจะลดความตึงเครียดภายในวังได้
Look, don't worry about me. What we gotta concentrate on is refreshing your image.ฟังนะ ไม่ต้องห่วงผมหรอก ที่เราต้องทำคือเปลี่ยนภาพภจน์คุณใหม่
Was it a refreshing coke?กินแล้วสดชื่นขึ้นมั่งมั้ยล่ะ?
It's actually refreshing to see an unfamiliar face.มันทำให้รู้สึกดีนะ ที่เจอหน้าคนที่ไม่คุ้น
It's also effective at refreshing the mind.มันยังมีประสิทธิภาพในการทำให้สมองสดชื่นขึ้นด้วย
And on top of that, you're refreshingly normal.และสำคัญที่สุดนะ คุณดูเป็นคนที่สดใสแบบธรรมชาติ
What do you mean by "refreshingly normal"?คุณหมายความว่ายังไง "สดใสแบบธรรมชาติ"
You said it yourself, that I was refreshingly normal.แล้วคุณก็เป็นคนบอกเอง ว่าฉันดูเป็นคนธรรมดาที่สดใส
It's a refreshing change of pace.มันทำให้รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ

*refreshing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P)
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n,adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink)

*refreshing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
หฤทัยปรีย์[adj.] (hareuthaipr) EN: lovely ; refreshing FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
รื่น[adj.] (reūn) EN: refreshing ; happy FR: plaisant ; agréable
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: fresh ; refreshing ; vigorous FR: frais ; rafraîchissant

*refreshing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *refreshing*
Back to top