ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*put to*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น put to, -put to-

*put to* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
not to put too fine a point on it (idm.) พูดถึงอย่างจริงใจ
put to (phrv.) ปิดสนิท
put to (phrv.) วางต่อจาก Syn. place to, set to
put to (phrv.) เพิ่ม See also: เติม Syn. set to
put to (phrv.) ทำให้เข้าสู่ / มาถึงสภาพบางอย่าง
put to (phrv.) เสนอความคิด
put to (phrv.) ตัดสินด้วยคะแนนเสียง
put to (phrv.) มุ่งมั่น See also: ทุ่มเทกับ
put to death (vt.) ฆ่า See also: ทำให้ตาย Syn. murder, kill
put together (phrv.) ทำให้รวมกัน Syn. lay together
put together (phrv.) รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
put together (phrv.) รวบรวม (สิ่งที่กระจัดกระจาย)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะติดปะต่อ (v.) put together See also: link up, join together
ผสมผเส (v.) put together See also: gather together, mix Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I ever see him within a mile of this school again, I'll have him put to death!ถ้าฉันเห็นมันอีกในรัศมีหนึ่งไมล์ จาก ร.ร., จะฆ่ามันทิ้งซะ!
Oh, yeah, but you can never put too much trust in wolfhounds.โอ, ใช่, ไว้ใจหมาไม่ได้หรอก บ้าบอ.
She's meanness put to music and the bitch is born to run.และตัวเมียจะเกิดการเรียกใช้
It was very rushed. This operation was put together in a matter of days.คุณเร่งเราเกินไป ปฏิบัติการนี้ต้องใช้เวลามาก
Instead of Mother Goose, I was put to bed to stories of Babe Ruth,แทนที่จะเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอน
Vinnie, don't put too many onions in the sauce.วินนี่ อย่าใส่หัวหอมเยอะไปนะ
I didn't put too much onions in, Paul.ฉันไม่ได่ใส่เยอะน่า พอล
These are the guys that Jimmy put together for what turned out to be... the biggest heist in American history:นี่คือเหล่าโฉมหน้าที่จะมาร่วม ภารกิจที่จะเกิดขึ้น การปล้นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ปล้นสายการบินลุฟท์ฮันซ่า
When I was a kid, I put together this little band.ตอนฉันยังเต็ก ฉันตั้งวงเล็กๆ นี่
If we tell them, they will come and put Tom into care,ถ้าเราบอก พวกนั้นจะมาพาทอมไปดูแล
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
We put together a project team centered around Dr. Willis.ขณะเดียวกันเราก็จัดทีมซึ่งดูแลโดยดอคเตอร์วิลลิส.

*put to* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
受累[shòu lèi, ㄕㄡˋ ㄌㄟˋ, 受累] put to a lot of trouble (on sb else's behalf); affected
[jí, ㄐㄧˊ, 殛] put to death
凑成[còu chéng, ㄘㄡˋ ㄔㄥˊ, 凑成 / 湊成] to put together; to make up (a set); to round up (a number to a convenient multiple); resulting in...

*put to* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
取り混ぜる;取混ぜる[とりまぜる, torimazeru] (v1,vt) to mix; to put together
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1,vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together
寝かせる[ねかせる, nekaseru] (v1,vt) to put to bed; to lay down; to ferment; (P)
役立てる[やくだてる, yakudateru] (v1,vt) to put to use; to make use of; to turn to account
応用[おうよう, ouyou] (n,vs) application; put to practical use; (P)
片付く(P);片づく[かたづく, kataduku] (v5k,vi) (1) to be put in order; to be put to rights; (2) to be disposed of; to be solved; (3) to be finished; (4) (also written as 嫁く) to be married (off); (P)
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame
顔負け[かおまけ, kaomake] (n,vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
併せる[あわせる, awaseru] Thai: นำมาไว้รวมกัน English: to put together

*put to* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: sent to press ; put into print ; put to bed FR:
เลหลัง[v.] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; deploy ; implement FR: utiliser ; adopter
นำไปใช้[v.] (nam pai cha) EN: apply ; use ; utilize ; put to good use FR: utiliser ; appliquer
ปะติดปะต่อ[v.] (patitpatø) EN: put together ; link up ; join together FR:
ผสมผเส[v.] (phasomphasē) EN: put together ; mix up together with FR:
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: put together ; assemble ; fit together ; join ; combine ; bring together ; compose FR: assembler ; monter ; réunir ; joindre ; composer
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สะกด[v.] (sakot) EN: hypnotize ; mesmerize ; put in a trance ; put to sleep ; cast a spell FR: hypnotiser
สำเร็จโทษ[v. exp.] (samretthōt) EN: execute ; put to death FR: mettre à mort
เสียเชิงชาย[v.] (sīachoēngch) EN: be put to shame ; be unmanly FR:
ทำให้อาย[v. exp.] (thamhai āi) EN: put to shame FR: embarrasser
ตีราคาต่ำเกินไป[v. exp.] (tī rākhā ta) EN: put too low a price on sth ; underestimate the value of sth FR: sous-estimer la valeur

*put to* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Abtriebsdrehmoment {n}output torque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *put to*
Back to top