ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*purlieu*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น purlieu, -purlieu-

*purlieu* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purlieu (n.) ขอบเขตรอบนอก Syn. fringe, periphery
English-Thai: HOPE Dictionary
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *purlieu*
Back to top