ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

periphery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *periphery*, -periphery-

periphery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
periphery (n.) เส้นรอบวง Syn. ambit, perimeter
English-Thai: HOPE Dictionary
periphery(พะริฟ'เฟอรี) n. เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ส่วนภายนอก,บริเวณปลายเส้นประสาท,ขอบเขต,ขอบนอก, Syn. perimeter
English-Thai: Nontri Dictionary
periphery(n) เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ขอบนอก,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peripheryขอบ, ส่วนขอบ, ส่วนรอบนอก, ส่วนปลาย, ส่วนนอกส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We know our dead guy was there every night leading up to his death, digging around the periphery of this property.เรารู้ว่าคนตายของเรายังอยู่ที่นั่น ทุกคืนนำทางไปยังที่เขาตาย ขุดรอบๆพื้นที่นี้
And he would use anyone in the family's periphery to do so.และเขาจะใช้ทุกคน ที่อยู่รอบๆครอบครัวเพื่อทำมัน
As long as I stay within your periphery, right?ไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องอยู่ในสายตาเธอตลอดใช่มั้ย
He's just playing the periphery. He hasn't even met the guy.เขาได้แต่อยู่รอบนอก เขายังไม่ได้เจอหน้าหมอนั่นด้วยซ้ำ
It's human cells whose myosin II protein have migrated to the cell's periphery.เซลล์ของมนุษย์ เป็นโปรตีนไมโอซิน ที่แตกตัวมาจาก รอบ-นอกของตัวเซลล์

periphery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, 边缘 / 邊緣] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline
周边[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, 周边 / 周邊] periphery; rim
週邊[zhōu biān, ㄓㄡ ㄅㄧㄢ, 週邊] periphery; rim; also written 周邊|周边

periphery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
方言周圏論[ほうげんしゅうけんろん, hougenshuukenron] (n) {ling} center versus periphery theory
四周[ししゅう, shishuu] (n,vs) periphery; circumference
外囲[がいい, gaii] (n) periphery; surroundings
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials

periphery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขอบ[n.] (khøp) EN: perimeter ; periphery ; circumference FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ผิวทรงตัน[n. exp.] (phiu songta) EN: periphery FR:
รอบนอก[n. exp.] (rop nøk) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area FR: périphérie [f] ; banlieue [f]
เส้นรอบนอก[n. exp.] (sen røp nøk) EN: outline ; contour ; periphery ; shape FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า periphery
Back to top