ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*paternity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paternity, -paternity-

*paternity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paternity (n.) ความเป็นบิดา Syn. fatherhood
English-Thai: HOPE Dictionary
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
paternity(n) ความเป็นพ่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
UM, WE'RE GONNA DO A PATERNITY TEST.เราจะไปตรวจดีเอ็นเอกัน
KENNY: Save it, B-Money. Charlie hasn't heard back yet about the paternity test.ชาร์ลียังไม่ส่งขาวมาเลยเรื่องผลตรวจ DNA
So have we broached the question of a paternity test?แล้วเราจะ ทดสอบความเป็นพ่อไหม
You didn't have a paternity test?เธอยังไม่ได้ตรวจว่าเธอเป็นพ่อรึเปล่าเหรอ?
I asked her for a paternity test, but you can't get one in the last trimester.แต่ฉันยังไม่ได้เลย ตลอด 3 เดือนที่ผานมา
Lily, Dan hasn't done a paternity test.ลิลี่ แดนยังไม่ได้ ทดสอบความเป็นพ่อ
Dan did not do the paternity test, but I did.คุณพูดถูก รูฟัส แดนยังไม่ได้ทดสอบความเป็นพ่อ แต่ชั้นทำมาให้แล้ว
We need to get our own paternity test done while she's gone.เราต้องทำการตรวจ DNA กันให้เรียบร้อย ตอนที่เธอไม่อยู่
We need to get our own paternity test done.เราต้องทำเรื่องตรวจ DNA เอง
And genetics don't lie, even though some doctors who administer paternity tests do.การตรวจทาง พันธุศาสตร์ ไม่สามารถโกหกเราได้ แม้ว่า หมอ บางคนที่ แจ้งว่าใครเป็นพ่อ เป็นคนทำ
I sent a fork to the paternity test.ฉันส่งส้อมนั่นไปตรวจผลดีเอ็นเอ
Oh, the results of the paternity test aren't in yet.โอ้ ผลการตรวจความเป็นพ่อเด็ก ยังไม่ออกนี่

*paternity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲子鉴定[qīn zǐ jiàn dìng, ㄑㄧㄣ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 亲子鉴定 / 親子鑒定] paternity testing

*paternity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出産休暇[しゅっさんきゅうか, shussankyuuka] (n) (1) (See 産休) maternity leave; (2) paternity leave
父子関係確定検査[ふしかんけいかくていけんさ, fushikankeikakuteikensa] (n) paternity test
父性[ふせい, fusei] (n,adj-no) paternity

*paternity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng kh) EN: paternity suit FR:
ความเป็นบิดา[n. exp.] (khwām pen b) EN: paternity FR: paternité [f]
ท้องไม่มีพ่อ[n. exp.] (thøng mai m) EN: pregnancy where the father refuses to acknowledge paternity FR:

*paternity* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaterschaftsnachweis {m}proof of paternity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *paternity*
Back to top