ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*palpitate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น palpitate, -palpitate-

*palpitate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palpitate (vi.) เต้น See also: สั่นระริก Syn. vibrate
English-Thai: HOPE Dictionary
palpitate(แพล'พิเทท) vi. เต้น,สั่น
English-Thai: Nontri Dictionary
palpitate(vi) เต้นระริก,สั่น,สั่นระรัว

*palpitate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.)
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb

*palpitate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมุบ[v.] (khamup) EN: pulsate ; beat ; throb ; thump ; palpitate FR:
เต้น[v.] (ten) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb FR: battre ; vibrer ; palpiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *palpitate*
Back to top