ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*oppressively*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oppressively, -oppressively-

*oppressively* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oppressively (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely, brutally

*oppressively* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
drückend {adv}oppressively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *oppressively*
Back to top