ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nicely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nicely, -nicely-

*nicely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nicely (adv.) อย่างดี See also: อย่างสวยงาม, อย่างสุภาพ Syn. amiably, pleasantly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You did it very nicelyคุณทำมันได้ดีมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bet we'll do nicely together. I think you're sweet.เราคงอยู่ร่วมกันได้ เธอน่ารักออก.
The British Army nicely did away with them.กองทัพอังกฤษอย่างได้ไปกับพวกเขา
Treat him nicely. - Got it.-ทำกับเขาดี ๆ/N-รับทราบ
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง...
One such as you would fit nicely as a lady-in-waiting.เจ้าน่าจะเป็นนางสนองพระโอษฐ์แม่ข้า
Yes, nicely done. You really had me going.ใช่ ตกลงกันได้สวย คุณกรีน คุณทำผมใจสั่นเลยทีเดียว
Heels are high and nicely sewed. But I like low heels better.ดูรองเท้าคู่นั้นซิ ส่งตรงมาจาก อิตาลี เลยนะ
Well, that was nicely handled.เธอจัดการมันได้ดีจริง
Yeah, he could be right. Very good. Nicely done.ใช่ เขาอาจจะพูดถูก เยี่ยมมาก ละเอียดรอบครอบจริงๆ
Okay. Nicely put.โอเค พูดตรงดี ขอบคุณ
Hand it nicely next time.ทีหลังส่งดี ๆ หน่อยนะ
If I were to say this nicely, he seems mysterious.ถ้าให้พูดตรงๆนะ เขาเป็นคนที่ดูลึกลับ

*nicely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly

*nicely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะเหลาะเปาะ[adj.] (kalǿpǿ ) EN: nice and plump ; nicely rounded FR:
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
พูดให้ดี[v. exp.] (phūt hai dī) EN: speak nicely ; Watch what you say! ; Mind your words! FR:
รวยรื่น[adv.] (rūayreūn) EN: pleasantly ; nicely FR:
ทำตัวดี[v. exp.] (thamtūa dī) EN: behave well ; act nicely FR: bien se comporter
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly FR:

*nicely* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nett {adv}nicely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nicely*
Back to top