ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amiably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amiably*, -amiably-

amiably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amiably (adv.) อย่างเป็นมิตร

amiably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amiably
Back to top