ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*newspaperwoman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น newspaperwoman, -newspaperwoman-

*newspaperwoman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newspaperwoman (n.) นักข่าวหญิง Syn. journalist, reporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *newspaperwoman*
Back to top