ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*neighboring*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neighboring, -neighboring-

*neighboring* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neighboring (adj.) ที่อยู่ใกล้เคียง See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง Syn. adjacent, near
English-Thai: HOPE Dictionary
neighboring(เน'เบอริง) adj. ใกล้เคียง,ข้างเคียง,ถัดไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, the guest list for your wedding will include all the neighboring countries' leaders and the chiefs of the various clans.และ แขกที่จะมาร่วมในงานอภิเษกของเจ้าจะมีทั้ง ผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด และหัวหน้าชนเผ่าต่างๆ
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
And for generations, her elite warriors, called the Black Scorpions, held sway over all the neighboring tribes.และในยุคนั้น นักรบที่เก่งที่สุด ชื่อ แมงป่องดำ พวกเขาเหนือกว่าเผ่าอื่นใด
Exactly-- he would have had to go higher up, so he would have had to been on a neighboring rooftop or something.ทุกอย่างมีอยู่ในอินเตอร์เนท ผมเลย... ...ไปขโมยรีโมทมา
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา
I would invade a neighboring country and impose my own ideology, even if they didn't want it!แล้วตั้งลัทธิของเราเอง ถึงเขาจะไม่อยากได้ก็เถอะ
So based on our findings, we developed a window of sorts, a way of looking into this neighboring world.จากที่เราได้ค้นพบ เราพัฒนาสิ่งที่เหมือนหน้าต่าง ที่ใช้ดูไปยังอีกโลกหนึ่ง
A hospital blood bank in the neighboring county of Amherst has reported several break-ins over the past 2 weeks.ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาล ใกล้ๆ กับเขตแอมเฮิร์ต ได้รายงานว่าเกิดการบุกรุกหลายครั้ง ในรอบ 2 สัปดาห์ก่อน
We're able to widen our search here to neighboring statesเราสามารถขยายการค้นหา ไปยังรัฐใกล้เคียง
THE NEIGHBORING STAR CAN PROVIDE THAT FUEL.และคุณกำลังมองหาที่ ประภาคารไกลผ่านหมอก, คุณไม่ทราบว่าจะเป็น ประภาคารที่สว่างมาก
I brought the magistrate from the neighboring district.ข้าพาข้าหลวงจากเขตใกล้ๆกันมา
Garcia's looking for missing persons in the neighboring states.การ์เซีย ลองค้นหาคนหาย ในรัฐใกล้เคียงดู

*neighboring* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 邻近 / 鄰近] neighboring; adjacent; near; vicinity

*neighboring* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
近国[きんごく, kingoku] (n) (1) neighboring country; neighbouring country; (2) lands outlying Kyoto
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin
近郷[きんごう, kingou] (n) neighboring districts; neighbouring districts; countryside
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent
隣接局[りんせつきょく, rinsetsukyoku] (n) {comp} neighboring office; adjoining office
Japanese-English: COMDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office

*neighboring* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประเทศเพื่อนบ้าน[n. exp.] (prathēt phe) EN: neighbouring country ; neighbouring countries [pl] ; neighboring countries [pl] (Am.) FR: pays voisin [m] ; pays voisins [mpl] ; pays limitrophe [m] ; pays limitrophes [mpl]

*neighboring* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anliegerstaat {m}neighboring state; bordering (border) state; riparian state
angrenzend; benachbart {adj}neighboring [Am.]; neighbouring [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *neighboring*
Back to top