ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*needy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น needy, -needy-

*needy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
needy (adj.) ขัดสน See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก Syn. indigent, penniless
English-Thai: HOPE Dictionary
needy(นีด'ดี) adj. จำเป็น,ยากจนมาก, See also: needily adv., Syn. necessarily
English-Thai: Nontri Dictionary
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And hell, no, I ain't swingin' by to pick your needy ass up.และชั้นจะไม่ไปรับให้แกเอาตูดดำๆนั่นขึ้นรถด้วยย่ะ
And i'm just this needy, pathetic idiot...แต่ฉันเป็นแค่ผู้หญิงทึนทึก น่าสมเพส
I'm not needy, I just don't buy it.ไม่ต้องการ ไม่จ่ายเงินเรื่องนี้
Tell you what, I have fought some nasty sons of bitches, but you are one needy, pathetic loser.เดี๋ยวนายก้จะไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วล่ะ ไม่,ไม่
And needy and pathetic and...และเพื่อต้องการความสงสารงั้นเหรอ
It's all determined by need. We're not needy enough?มันต้องวัดจากความต้องการสิ เรายังต้องการไม่พออีกหรอ
Maybe you've been reading too many needy magazines.บางทีคุณอาจจะเคยอ่านเจอ\ในนิตยสารมากเกินไป
She's awfully needy, i't sheเธอเรื่องมากสุดๆเลยใช่มั้ย
Well, that's what happens when you grow needy, whiny tomatoes.นั่นใช่ไหมเป็นเรื่องที่มำให้คุณขัดสนมะเขือเทศ
Why don't you help out the needy, man?ทำไมคุณไม่ช่วยเหลือ คนยากจนหน่อยล่ะ
You date needy bitches. Why?เดทพวกสาวตัวแสบๆ ทำไมวะ?
That's not needy. That's just affection.นั่นไม่ใช่ความจำเป็น มันเป็นความพอใจ

*needy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)

*needy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困窮者[こんきゅうしゃ, konkyuusha] (n) the poor or needy or destitute
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)

*needy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
เด็กยากจน[n. exp.] (dek yākjon) EN: poor children; impoverished children ; needy children FR: enfants pauvres [mpl]
จน[adj.] (jon) EN: poor ; impoverished ; penniless ; impecunious ; poverty-stricken ; needy FR: pauvre ; impécunieux ; indigent
ขาดแคลน[adj.] (khātkhlaēn) EN: needy ; in want ; lacking FR:
เข็ญใจ[adj.] (khenjai) EN: poverty-stricken ; impoverished ; needy FR: dans le dénuement ; miséreux
คนจน[n. exp.] (khon jon) EN: poor ; poor people ; the poor ; needy people ; poor person ; pauper FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
ข้นแค้น[adj.] (khonkhaēn) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken ; penniless ; impoverished ; poor FR:
กรอ[adj.] (krø) EN: poor ; moneyless ; needy FR:
ยากจน[adj.] (yākjon) EN: poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent FR: pauvre ; misérable ; marmiteux (vx)

*needy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notleidende {m,f}; Notleidender | die Armen und Notleidendenneedy | the poor and needy
arm {adj} | ärmer | am ärmstenneedy | needier | neediest
hilfsbedürftig; bedürftig {adj} | hilfsbedürftiger; bedürftiger | am hilfsbedürftigsten; am bedürftigstenneedy | needier | neediest
Not leidend; notleidend [alt] {adj}destitute; indigent; needy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *needy*
Back to top