ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*naughty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น naughty, -naughty-

*naughty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
naughty (adj.) ซุกซน See also: คึกคะนอง Syn. mischievous, playful, impish
English-Thai: HOPE Dictionary
naughty(นอ'ที) adj. ไม่เชื่อฟัง,ซน,ไม่เหมาะสม,หยาบคาย., See also: naughtily adv. naughtiness n., Syn. disobedient
English-Thai: Nontri Dictionary
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซุกซน (v.) be naughty See also: be mischievous Syn. ซน, คะนอง, คึกคะนอง Ops. เรียบร้อย
ดื้อ (adj.) naughty See also: mischievous Syn. ซุกซน, เกเร Ops. เรียบร้อย
ทำลิง (v.) be naughty See also: act as monkey Syn. ทำลิงทำค่าง, ซน
ทำลิงทำค่าง (v.) be naughty See also: act as monkey Syn. ซน
แก่นแก้ว (adj.) naughty See also: mischievous Syn. ซุกซน, ดื้อ, เกเร Ops. เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nice, nice, naughty, nice, nice, nice...ดี, ดี , เกเร, ดี, ดี, ดี
There are hardly any naughty children this year.ปีนี้ไม่มีเด็กคนไหน ดื้อเลยซักคน
I don't care how you put this. We're being naughty here, pal.ไม่ว่าคุณจะว่ายังไง ฉันว่าเราเกินเลยไปหน่อยแล้วนะ
She designs naughty lingerie, among her many talents.เธอออกแบบชุดชั้นในวาบหวาม
You naughty girl. I hardly recognize you.กลายเป็นคนอยู่ไม่สุข ฉันนึกไม่ถึงเลย
So for those of you naughty boys expecting to see a raunchy porn video you might as well turn this off now because you're not gonna see sex.สำหรับพวกลามกทั้งหลาย ที่หวังจะดูหนังแนวปลุกใจเสือป่า จงปิดมันซะเดี๋ยวนี้เลย ...เพราะว่าสิ่งที่จะได้เห็น คือ เพศ
Don't be a bad boy or I'll tell your ma what a naughty little shit you are.Don't be a bad boy or I'll tell your mother what a naughty little shit you are.
Admit it. You've been a naughty boy, haven't you?ยอมรับซะ ท่านทำเลวใช่มั้ย
You naughty girl!เธอนี่ช่างเจ้าชู้ซะจริง
No more of that. That is naughty. OK?อย่าเล่นเถื่อนๆแบบนั้นอีกนะ
Naughty of her to take it though. Very naughty indeed.หยาบคายมากที่เธอจะได้อ่าน หยาบคายจริงๆ
It's called that because one day in the olden times... that never really happened... a naughty god called Zeus wanted to go to bed with someone he wasn't married to.ที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... ที่จริงๆ ไม่มีหรอกค่ะ.. มีเทวดาซุกซนชื่อซุสอยากจะไปอยู่กับ หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา

*naughty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘气[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, 淘气 / 淘氣] naughty; bad
调皮[tiáo pí, ㄊㄧㄠˊ ㄆㄧˊ, 调皮 / 調皮] naughty; mischievous; unruly
[wán, ㄨㄢˊ, 顽 / 頑] mischievous; obstinate; to play; stupid; stubborn; naughty
顽皮[wán pí, ㄨㄢˊ ㄆㄧˊ, 顽皮 / 頑皮] naughty

*naughty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やんちゃ[, yancha] (adj-na,n) naughty; mischievous
利かん坊;聞かん坊[きかんぼう, kikanbou] (n) naughty or unruly child
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy)

*naughty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy FR: agité ; remuant
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
แก่น[adj.] (kaen) EN: naughty ; stubborn ; uncontrollable FR:
แก่นแก้ว[adj.] (kaenkaēo) EN: sassy ; naughty ; mischievous ; spunky FR:
เก[adj.] (kē) EN: mischievous ; naughty ; idle FR: tordu (fam.)
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety ; nervous FR: turbulent ; remuant ; excité
ซน[adj.] (son) EN: mischievous ; naughty FR: turbulent ; dissipé
ซุกซน[adj.] (sukson) EN: naughty ; mischievous FR: polisson ; espiègle
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) EN: bawdy ; impudent ; fresh ; cheeky ; naughty FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
เที่ยวซุกซน[v. exp.] (thīo sukson) EN: run around ; go out for a naughty time FR:

*naughty* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unartig; böse {adj} | unartiger | am unartigstennaughty | naughtier | naughtiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *naughty*
Back to top