ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*monocle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น monocle, -monocle-

*monocle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monocle (n.) แว่นข้างเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
monocle(มอน'นะเคิล) n. แว่นตาข้างเดียว., See also: monocled adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
monocle(n) แว่นตาข้างเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I figured by now you'd be at the board in your monocle and jodhpurs.ฉันประมวลว่าตอนนี้คุณอยู่ที่กระดาน กับแว่นขาเดียวแล้วก็รองเท้าหุ้มข้อ
Mm, I'm thinking about adopting some quirky affectation, like a pipe or a monocle or a handlebar mustache.อะไร? เมื่อคืนฉันถูกบังคับให้ต้อง ผ่านค่ำคืนของเพลงพิณฮาร์ฟและโอบกอด

*monocle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片眼鏡[かためがね;へんがんきょう, katamegane ; hengankyou] (n) (See 単眼鏡) monocle; lorgnon

*monocle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งูเห่าหม้อ[n. exp.] (ngū hao mø) EN: monocled cobra ; monocellate cobra ; Siamese cobra FR:
งูเห่าไทย[n. exp.] (ngū hao Tha) EN: Monocled Cobra ; Monocellate Cobra FR:
ปลาทรายขาว[n. exp.] (plā sāi khā) EN: Lattice Monocle Bream FR:
แว่นตาเลนส์เดียว[n.] (waentā lēn ) EN: monocle FR: monocle [m]

*monocle* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monokel {n}monocle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *monocle*
Back to top